Satekles biznesa centrs — SN&L

Novembrī noslēdzās Linstow Baltic grupas rīkots konkurss biroju ēku kompleksam trijos zemesgabalos kvartālā starp Satekles, Elizabetes un Ernesta Birznieka-Upīša ielu, — vietā, kur iepriekš tika plānota viesnīca ar dāsnu publisko ārtelpu tās priekšā, un kādu laiku atradās Mildas tirdziņš. Sešu priekšlikumu konkurencē uzvarēja pilnsabiedrības SN&L (Lauder Architects un Sarma&Norde) piedāvājums. Žūrija atzina, ka no visiem konkursā iesniegtajiem darbiem, šī projekta autori ir visrūpīgāk iedziļinājušies apbūves nosacījumos attiecībā uz zemes gabalu dalījumu un apbūves blīvumiem, piedāvājot veiksmīgu kvartāla stūra akcentu ar labu mēroga izjūtu un sintēzi esošajā pilsētvidē.

Kvartāls, kurā atrodas projektējamā ēka, iezīmē pilsētas vēsturiskā centra malu pie dzelzceļa loka. Vienlaikus tas ir nozīmīgs elements attīstības procesā esošajā Centrālstacijas apkaimes pilsētbūvnieciskajā struktūrā. Projekta priekšlikuma uzsver tādas tēmas un atslēgvārdus kā lakonisms, efektivitāte un ilgtspējība.

Galvenās konceptuālās idejas:

  • Plūdena pāreja no ielas telpas uz ēkas kodolu — iekšējo ātriju
  • Ēkas apjoma kompozīcija un augstumi ir līdzsvaroti ar apkārtējo apbūvi
  • Mūsdienīgi fasādes risinājumi — caurspīdīgi un atvērti, vienlaikus stabili, solīdi un eleganti
  • Ēkas apjomā un fasādē — atsauce uz vēsturisko gruntsgabalu dalījumu, respektējot pilsētvides mērogu
  • Plašas un pieejamas zaļās ārtelpas zemes un jumta līmenī
  • Plānojums organizēts ap centrālo ātriju
  • Elastīgs plānojums, balstīts uz 1,2 x 1,2m režģi

Pilsētbūvnieciskā situācija un arhitektūra

Galvenais vertikālais akcents Elizabetes un Satekles ielas stūrī noslēdz Elizabetes ielas perspektīvu, bagātinot kvartāla siluetu. Apjoms ir līdzsvarots ar apkārtējo apbūvi, lai radītu mijiedarbību ar  Origo ēkām, kā arī  Novira Plaza jaunbūvi.

Satekles ielas fasādē un apjomā ir redzams dalījums trīs daļās ar atšķirīgu kompozīcijās, sasaucoties ar vēsturiskajā pilsētas centrā ēku izmēriem un dalījuma ritmiem. Pirmais stāvs ir veidot iedziļināts fasādē, lai uzsvērtu ēkas fasāžu horizontālo dalījumu, kā arī veidotu plašāku publisko telpu ielas līmenī.

Apjoms pret Satekles un Dzirnavu ielās stūri pakāpienveidīgi izvirzās ārpus vēsturiskās sarkanās līnijas zemes līmenī, līdz 5. stāva augstumā sasniedz Satekles ielas apbūves līniju, tādejādi veidojot visa kompleksa smalki noslēgumu. Esošo Birznieka-Upīša ielas apbūvi veido pārsvarā divstāvu ēkas, tāpēc projektētās būves apjoma augstums šai pusē ir pakāpeniski samazinās.

Plānojuma principi

Biroju plānojums pa stāviem ir organizēts pa apli ap centrālo ātrija telpu. Galvenā ieeja no Elizabetes ielas ved uz divu vestibilu divu stāvu augstumā, kurā ir reģistratūra un oficiālās sanāksmju telpas.

Fasādes

Ēkas fasāžu arhitektūra ir veidota mūsdienīga un vizuāli viegla, tajā pašā laikā reprezentabla un pamatīga. Fasādi veido vertikāli alumīnija—stikla elementi, kas fasādē atkārtojas ar soli 1,2 m, kas atbilst iekšējai plānojuma struktūrai. Logi ir iegremdēti fasādes plaknē, radot gaismas un ēnu saspēli, uzsverot fasādes ritmu.

Ēkas pirmais stāvs ir veidots iespējami caurspīdīgs, nodrošinot maksimālu vizuālo saikni starp iekšieni un ārieni. Necaurspīdīgie  elementi pirmajā stāvā ir veidoti tumšā ķieģelī, kas saplūst apkārtējo stiklojumu.

No žūrijas vērtējuma

No visiem konkursā iesniegtajiem darbiem, šī projekta autori ir visrūpīgāk iedziļinājušies apbūves nosacījumos attiecībā uz zemes gabalu dalījumu un apbūves blīvumiem, piedāvājot veiksmīgu kvartāla stūra akcentu ar labu mēroga izjūtu un sintēzi esošajā pilsētvidē.

Konteksts un iekļaušanās pilsētvides mērogā

Kompozicionālais risinājums ir mūsdienīgs, ar labām proporcijām un telpiski interesants, pozitīvi kontrastē ar vēsturisko apbūvi un labi iekļaujas Satekles ielas telpas kontekstā ar potenciālu veidot pilnvērtīgāku akcentu, kas pamatoti izceltu Elizabetes ielas un Satekles ielas stūri kā svarīgāko konkrētajā ielas telpas situācijā. Pozitīvi vērtējams mēģinājums pabeigt, sakārtot visa kvartāla apbūves līniju gar Satekles ielu, būvapjomu kārtojums ir pārliecinošs, interesants, papildina pilsētvides kvalitāti. Līdzvērtīgs risinājums veiksmīgi kalpotu arī Elizabetes ielas telpiskā noslēguma akcentam.

Piedāvātais projekta risinājums ir kvalitatīvas kosmopolītiskas arhitektūras piemērs, kurš savu dimensiju dēļ labāku uztveramību iegūtu brīvā, neierobežotā apbūves teritorijā. Neraugoties uz to, ka abas vēsturiskās ēkas tiek saglabātas un integrētas apbūvē, jaunbūves gabarīti disonē ar RVC vēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, īpaši Birznieka-Upīša ielas pusē. Vienveidīgā fasāžu struktūra, vienlaidus 1. stāva stiklojums, kā arī izteikti gaišā fasāžu tonalitāte rada konteksta problēmu. Elizabetes un Satekles ielas stūra vertikālā akcenta risinājums prasa tālāku izvērtējumu.

Labiekārtojums un vides pieejamība

Labiekārtojuma un vides pieejamības risinājumu kvalitāte pārdomāta, veidojot caurstaigājamu iekšpagalmu, savienojot Birznieka-Upīša un Satekles ielas pirmā stāva līmenī, plūsmas organizējot caur segtu ātriju, piedāvājot plašu telpu publiskajām aktivitātēm. Pozitīvi vērtējams ieejas zonas paplašinājums Elizabetes un Birznieka-Upīša ielu stūrī, kas būs patiess sabiedrības ieguvums projekta īstenošanas gadījumā.

Arhitektūras idejas novatorisms un oriģinalitāte

Projekta priekšlikums sniedz risinājumus apbūvei visās trijās zemes vienībās un precīzi ņem vērā robežsituāciju starp RVC daļas 20. gadsimta mijas kultūrvidi un citu arhitektūras stilu ēkām stacijas areālā un pilsēttelpā gar Satekles ielu. Ļoti interesants ir specifiskās situācijas apbūves risinājums Dzirnavu ielas stūra zemesgabalam, vienlaikus veidojot publisko ārtelpu neapbūvējamajā daļā. Formu un toņu ziņā piedāvājums nešķiet novatorisks, bet pielāgots konkrētajai vietai. Autoriem ir izdevies salīdzinoši tradicionālas mūsdienu arhitektūras formas gaišā tonalitātē pielāgot konkrētajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, veidojot gar Satekles ielu savdabīgu urbāno daudzveidību fasādes fragmentācijā. Tiesa, no uztveres viedokļa piedāvajums pilsētas veidojamajā telpā ir samērā līdzīgs būvniecības stadijā esošajai apbūvei blakus kvartālā, tomēr atšķiras ar atraktīvāku apjomu telpisko izveidi un dalījumu gan kopējā apbūves frontē (Satekles ielā 5 daļas), gan augstumos atšķirībā no blakus topošās komerciālās Novira Plaza arhitektūras.

Plānojuma un formu valodas atbilstība mērķim

Fasādes vertikalizētā kompozīcija, kas sastāv no alumīnija – stikla elementiem, atspoguļo iekšējo plānojumu. Plānojums ir ērts un funkcionāls, kas sasniegts bez pārmērīgām atkāpēm no apbūves noteikumiem un noteiktajiem robežlielumiem. Tas dod iespēju diskutēt ar atbildīgajām institūcijām par samērīgiem kompromisiem, lai nodrošinātu maksimālu kopējās pilsētvides kvalitāti un optimālas attīstības iespējas. Pozitīvi vērtējams iekšējā ātrija atvērums pret Elizabetes ielu līdzās galvenajam ieejas mezglam. Ātriju un iekšpagalmu kombinācija rada interesantu un izgaismojuma ziņā komfortablu iekštelpu.

Tā kā fasāžu materiāli un konstruktīvie elementi piedāvāti izteikti gaišā krāsā, kas disonē apkārtējā pilsētvidē un rada pārlieku lielu kontrastu, var būt risks ilgtermiņā no uzturēšanas un izskata viedokļa, ņemot vērā Rīgas gaisa piesārņojumu ar putekļiem, kas nosēžas uz ēku fasāžu elementiem. Būtu jāņem vērā arī lielā satiksmes intensitāte Satekles ielā, kas automātiski rada izaicinājumus fasādes uzturēšanai. Ļoti daudz ārējo stūru, fasāžu izvirzījumu un ierāvumu (lodžiju), kas veido lielu sarežģīto mezglu īpatsvaru, kas, visticamāk, atsauksies uz būvniecības izmaksām, palielinās ekspluatācijas riskus un prasīs atsevišķus kompromisus izteikti modulārajā fasāžu struktūrā.

Ieteikumi pasūtītājam

Īpaši ieteicams panākt kompromisu par interesantā apbūves risinājuma realizācijas iespēju Dzirnavu ielas stūra zemesgabalā, vienlaikus veidojot publisko ārtelpu neapbūvējamajā daļā. Šis risinājums ar vairāku pakāpju izvirzījumu pāri sarkanajai līnijai pārsniedz apbūves noteikumos atļautos pārkaru izmērus, taču šajā situācijā, kad sarkanā līnija nav ietves vai brauktuves robeža, bet tās konfigurācija turpmākajā plānošanā varētu būt izvērtējama un koriģējama, varētu tikt atbalstīts. No fasāžu praktiskās uzturēšanas un kvalitatīva ārējā veidola ilgtspējīguma viedokļa būtu ieteicams rūpīgi pārdomāt izmantojamos materiālus un to faktūras un koloristiku, lai mazinātu spēcīgo kontrastu ar vēsturiskajām ēkām, taču arī lai nekļūtu par pārāk līdzīgu un vienmuļu esošās apbūves papildinājumu gan krāsu, gan kopējā iespaida ziņā, jo fasāžu konstruktīvajās shēmās un dalījuma principos ir lielas līdzības.

Biroju komplekss kvartālā Starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu

Pasūtītājs: Satekles Business Center
Attīstītājs: Linstow Baltic

Arhitekti: Pilnsabiedrība SN&L  — Lauder Architects un  Sarma&Norde
Labiekārtojums: Alps ainavu darbnīca

Kopējā stāvu platība — 12 000 m²
Konkurss: 2021

 

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
1 Komentri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Miķelis

Cienīgs risinājums diezgan sarežģītai vietai pilsētvidē. Vizualizācijās viss izskatās labi, – manuprāt, ļoti veiksmīgi salikti apjomi un labiekārtojums. Tas kas attiecas uz fasādēm, tur laikam pieticis spēka vai darbojies Kindzulis. Vienveidīgs logailu dalījums un ritms varētu būt diezgan nomācošs risinājums jau tā diezgan depresīvā Centrālās stacijas, pardon, Centrālā lielveikala areālā. Skaidrs, ka Mīss par visu šo būtu sajūsmā, tikai protams Mīsa fasādes detaļas būtu daudz smalkākas, bet neesmu pārliecināts vai Rīgā, kura taču pretendē un Jūgenstila metropoli, šis ir labākais risinājums. Ja staigājot pa Rīgu ar pavērtu muti un augšā paceltu galvu ir izredzes ieraudzīt daudz interesantu detaļu un “piesiet… Lasīt vairāk »

1
0
Lūdzu, komentējietx