Stacijas laukums 1 — GMARP

Arī veicināšanas prēmiju ieguvušā projekta Defragmentācija autori piedāvāja savu darbu publicēt A4D. Izvērtējot apkārtējās pilsētbūvnieciskās struktūras ietekmi uz jaunbūvējamo ēku, pamatapjoms sadalīts četros dažāda rakstura pamatelementos.

Esošā situācija

Gruntsgabali izvietojas Satekles un
Elizabetes ielu krustojumā, uz tiem līdz šim atradusies Latvijas pasta
biroju ēka, kā arī daļēji segtās Latvijas dzelzceļa darbnīcas. Šo
teritoriju pilnībā norobežo: no D puses dzelzceļa peroni, no R puses
Origo tirdzniecības centrs, no Z puses Satekles iela, savukārt no A
puses — Elizabetes iela. Starp Satekles ielu, Elizabetes ielu, kā arī
pagalmu, ko ierobežo jaunprojektējamā ēka un Origo centrs, un dzelzceļa
peronu veidojas ~6 metru reljefa starpība. Konkursā iekļautā
teritorija, neskatoties, ka arī vēsturiski to ir aizņēmušas tikai divas
parceles, aizņem teritoriju, kas ir līdzvērtīga vidēji mazam pilsētas
vēsturiskajam kvartālam. Viena no RVC nozīmīgākajām ielām — Elizabetes,
atduras dzelzceļa uzbērumā, un pie tās pieslēdzas šaurā Kļavu iela, kas
izveido pieslēgumu Dzirnavu ielai. Līdzīga problēma ir telpai starp
jaunprojektējamo apjomu un Origo centru, kas, neskatoties uz pagalma
centrējumu uz Zinātņu akadēmijas torni, nepilda tikpat kā nekādas
sabiedriskās funkcijas, ja neskaita policijas posteni. RVC TIAN kartēs
secinām, ka nākotnē paredzēts veidot tuneli, kas savienotu Elizabetes
ielas turpinājumu ar Timoteja ielu, tādejādi pieslēdzoties esošajam
Krasta ielas krustojumam ar Turgeņeva ielu, būtiski atvieglojot gan
piegādes, gan klientu transporta plūsmu un lieki nenoslogojot Satekles
ielu. Telpiski tikai Elizabetes ielai pretējā pusē daļēji saglabājusies
vēsturiskā ielas fronte, kurā izvietojušies divi neoklasicisma īres
nami. Esošā Satekles ielas trase nav vēsturiska, tā veidojusies padomju
laikos, likvidējot vēsturisko Jumāras ielu, tagad šajā ielas posmā
apbūves mērogu, ritmiku un detalizāciju definē daļēji saglabājusies
pēckara apbūve, Latvijas pasts, fragmentāri saglabātā Rīgas Dzelzceļa
stacija un mūsdienu arhitektūra, Origo un jaunprojektējamo viesnīcu un
biroju ēku apjomi. Nākotnē viens no būtiskākajiem pilsētvides akcentiem
būs brīvi stāvošā viesnīca E. Birznieka—Upīša, Elizabetes un Satekles
ielu krustojumā, kas kā skulpturāls elements organizēs Elizabetes,
Satekles un E. Birznieka—Upīša ielu krustojuma telpu. Šī pilsētas daļa
veidojas kā viengabalaina lielmēroga struktūra. Galvenās iespējamās
plūsmas no Elizabetes ielas. No Origo puses gājēju plūsmu apgrūtina
Origo un autostāvvietu piegāde, kas slēdz ceļu cilvēku plūsmai.
Viesnīcas klientu plūsma ir iespējama no Elizabetes ielas puses, kur
iespējams labais pagrieziens un, pirms tiek izbūvēts Elizabetes ielas
turpinājuma tunelis, var izbraukt uz Dzirnavu ielu pa Kļavu ielu, pa šo
pašu trasi var tikt nodrošinātas veikala, viesnīcas apgādes, kā arī
nobrauktuves uz autostāvvietām. Tādējādi Elizabetes ielai šajā frontē
ir duāla daba, no vienas puses tā ir saglabājusi savu vēsturisko
raksturu, humānu cilvēka mērogu, bet no otras — tā ir vienīgā loģiskā
vieta, kur veidot transporta plūsmas. Ar Origo kopējais pagalms
nodrošina daļēju klientu tranzītu uz jauno apjomu, savukārt Origo
centriskā klientu plūsma neveicina šādu klientu noplūdi uz jauno
apjomu. Maz intensīva pilsētas mērogā, bet publiski būtiska plūsma ir
no dzelzceļa peroniem, kur pienāk ārvalstu pasažieru vilcieni, starp
kuriem īpaši atzīmējamas ir ex—PSRS izklaides sfēras zvaigznes, kas
principiāli izmanto dzelzceļa transporta infrastruktūru. Skatoties
Eiropas Savienības kontekstā, dzelzceļš pasažieru pārvadājumu jomā spēj
konkurēt ar aviopārvadājumiem, tādējādi, skatoties perspektīvā, šī
plūsma kļūs tikai lielāka un sociāli nozīmīgāka, ne tikai no Austrumu
puses.

Latvijas dzelzceļam pametot savas darbnīcas, uzbēruma
daļa, uz kuras izvietojas sliedes, kļūst lieka. Šādi ierosinot
(paātrinot) jaunā tuneļa izbūvi, Elizabetes ielas turpinājumā, un
atbrīvojot Kļavas ielas telpu. Lineārā telpa starp Origo centru un
jaunprojektējamo apjomu ir strupceļš. No perona, neejot caur dzelzceļa
stacijas tuneļiem, sekojoši tirdzniecības centru Origo, nav iespējams
nokļūt pilsētā. Kā arī nav nekādas iespējas nokļūt uz perona
operatīvajam transportam un taksometriem. Jaunās arhitektūras
pilsētvide, Stockmann, Origo bez jebkādas robežas telpiski ieplūst
vēsturiskajos kvartālos, kas mūsuprāt nav korekti, arī būtiskais
Elizabetes ielas turpinājums telpiski pazūd ielas apzaļumojuma masā.
Neskatoties, ka programmā ir norādīta ieeja jaunajā apjomā no stūra,
kas robežojas ar Origo, uzskatām, ka šis savienojums ir problemātisks
attiecībā uz Origo autostāvvietas un piegādes brauktuvēm, kas pārrauj
uz pusēm Satekles ielas publisko telpu šajā frontē. Šo problēmu
neatrisinās arī jaunā kompleksa dalītās plūsmas, jo šī brauktuve tāpat
paliks nozīmīga šo ēku apgādē. Ja pilsēta vai pats investors neuzbūvēs
gājēju tuneli, kas savienos jaunprojektējamo pazemes mikroautobusu
galapunktu, E. Birznieka—Upīša un Elizabetes ielas krustojumu un
Satekles un Elizabetes ielas krustojumu, projektā apskatāmajā daļā, tad
var droši secināt, ka tirdzniecības centram nebūs nodrošināta klientu
plūsma, tādējādi labākajā gadījumā kalpojot par Origo funkcionālo
piebūvi vai arī veiksmīgi veicot tikai viesnīcas funkciju.

Pilsētbūvnieciskais un apjomiskais risinājums


kā apbūve tiek veidota uz diviem gruntsgabaliem, veidojas vismaz divi
telpiski nolasāmi apjomi, kas teorētiski atbilstu abām atšķirīgajām
funkcijām — lielveikalam un viesnīcai, vismaz divi lielie pagalmi, kas
tiek prasīti RVC TIAN — 136m². Vienu no tiem mēs izveidojam Satekles un
Elizabetes krustojumā, kur veidojam priekšlaukumu abām centrālajām
publiskajām funkcijām. Satekles ielas frontē veidojam atkāpi no
sarkanajām līnijām, kas sakrīt ar Origo pamatapjoma izvietojumu pret
sarkanajām līnijām, palielinot publiskās telpas platību pilsētā,
padarot par iespējamu veidot pilnvērtīgu un izmantojamu apzaļumojumu.
Otru pagalmu veidojam pa diagonāli pretējā pusē, pie dzelzceļa perona,
kur veidojam ieeju viesnīcas personālam, kura pieslēdzas pie kopējā ar
Origo pagalmu. Secinām, ka katra no apbūves frontēm ir izteikti
individuāla. Elizabetes iela duāla, kā raksturojām augstāk, Satekles
ielas fronte piederīga jaunās pilsētas daļas mērogam, valodai un ļaužu
intensitātei, fronte ,kas vērsta pret Origo, vairāk kā intīms
tranzītpagalms. Savukārt no peroniem apbūves fronte, kas ir pilsētas
vizītkarte dzelzceļa infrastruktūras izmantotājiem, kas vērsta tikai
pret tiem un dominējoši saņem plūsmu nevis to izstaro — rada.
Funkcionāli virszemes ēkai ir trīs telpu grupas, viesnīcas numuriņi,
viesnīcas palīgtelpas, un veikali, izīrējamās platības. Tādējādi jau
funkcionāli apjoms ir defragmentējies vairāk kā divos apjomos. Tā kā
Elizabetes iela ir ar vēsturisko mērogu un pa to neprognozējas
intensīva gājēju plūsma, tad projektā veidojam ceturto apjomu —
viesnīcu viena numura biezumā, kas nosedz veikala lieltelpu no
Elizabetes ielas puses un veido samērīgu fasādes plastiku. Tādējādi
lielveikala apjoms strādā tikai uz pusēm, kur prognozējama gājēju
plūsma un nesagrauj telpas mērogu, kur tas nav vēlams. Atkāpjoties ar
priekšpagalmu no Satekles ielas frontes, Elizabetes ielas perspektīvē
izliekam vertikālo akcentu ar augšējo atzīmi +37 m, kas ir daudz mazāks
par noteiktajiem 5% no stāva laukuma, kas nolasās pilsētbūvnieciskajās
perspektīvēs no 13. janvāra ielas, Elizabetes ielas, Satekles ielas, kā
arī no Vērmaņa dārza, tieši pretī A.Kalniņa ielai un no Centrāltirgus.
Tas nostājas kā pilsētbūvnieciskās kompozīcijas elements kopā ar
centrālās stacijas pulksteni un jaunceļamās biroja ēkas stūra akcentu
uz Marijas, Satekles ielas krustojumu.

Izkristalizējās būvapjoms,
kurš sastāv no četriem elementiem: Vertikālā viesnīca — Elizabetes ielā
ar ceturtdaļcilindra jumtu, kas garantē minimālu iespaidu uz cilvēka
uztveri, jo tuvāk cilvēks atrodas šādam apjomam, jo zemāk uztveras
dzegas līnija — dinamiskā dzega. Horizontālā viesnīca, kas atkārto
pilsētas kvartāliem raksturīgo ēku noklājumu kvartālā un veido
prizmatisku formu, kas definējas kā jumts. Šī elementa viena no
šķautnēm pārsniedz sarkano līniju par ~4,5 metriem, un definējas kā
liela dzega, pārkare ir tikai arhitektoniska detaļa. Viesnīcas
palīgtelpu apjoms, kas uztver plūsmu no perona un mērogā sasaucas ar
ēkām, kas izvietojušās uz perona. Visbeidzot veikala apjoms ar
interaktīvo fasādi pret Satekles ielu un pagalmu. Katrs apjoms
izvietots ar telpisku atkāpi viens no otra. Tās kvintesence ir
lineārais ātrijs ap kuru izvietojas visas telpiskās grupas. Lai
nodrošinātu plūsmas uz/no peroniem, izvietojam divus pandusus uz
peronu, kuri nodrošina vienpusēju kustību virzienā no Origo pagalma uz
Kļavu ielu, veidojot nelielu priekšpagalmu pirms peroniem, kur stāvēt
taksometriem vai operatīvajam transportam.

Fasāžu koncepcija

Vertikālā
viesnīca ir monolīts apjoms, kuru uzirdina vienmērīgi samazināti
virzienā no apakšas uz augšu, eliptiski atvērumi, kuri nodrošina dienas
gaismu katram numuram, nezaudējot tā monolītumu. Savukārt horizontālās
viesnīcas pamatapjoms ir dažādi deformēta patinēta kapara virsma —
forma, kuras atvērumos parādās numuri, telpiski kārtojoties kā
kristāliska elementa struktūra lūzuma vietās. Viesnīcas numuri ir
kristāliska ritmiska struktūra, kas sastāv no pamatelementiem.
Viesnīcas palīgtelpu apjoma fasādi veido ritmiska, prefabricētu
elementu dubultā fasāde, kura nepieciešama saistībā ar apjoma
dominējošo vērsumu pret D, uzsverot apjoma forma, tā vienkāršumu.
Veikalu apjomu redzamo daļu veido divstāvīga interaktīvā fasāde, kas
nodrošina reklāmas izvietošanas nepieciešamību, nekonfliktējot ar
fasādes arhitektonisko kompozīciju. Divās vietās interaktīvajā fasādē
veidotas lūzuma zonas — gan pagalmā, gan no Satekles ielas, kurās
izvietojas stiklotas vitrīnas, aiz kurām paredzēts izvietot manekenus
un citus tirdzniecībā nepieciešamos aksesuārus.

Tehniski — ekonomiskie rādītāji:

Gruntsgabalu laukums 8877 m²
Gruntsgabalu aprēķina laukums 8322 m²
Apbūves laukums 7212,4 m²
Apbūves blīvums 87%
Stāvu kopējā platība 30193 m²
Apbūves intensitāte 362%
Apbūves tilpums 102656 m³

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
60 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
komentētājs

Ciktāl analīze, viss labi, bet kad sāk parādīties apjoms, liekas ka visa pilsēta citā mērogā- ļoti agresīvi.

.

gan analīze ir varena, gan paskaidrojums, tikai izskatās tas nu tā…

ja konkurss notiktu texta formaataa, mr. Putniņš visus vinnētu vienos vārtos… 😉

FIFI

nu ja, nu ja, bet cik arhitektoru tik risinajumu. man gan trakoti patik, sen bija laiks sai vieta kaut ko tadu fifigu un neglitu, savadak saka atgadinat korekto mauzoleju rezervatu. ta turpinat GMARP!!!!!!!!

skeptikjis

”Tā kā Elizabetes iela ir ar vēsturisko mērogu un pa to neprognozējas intensīva gājēju plūsma, tad projektā veidojam ceturto apjomu — viesnīcu viena numura biezumā, kas nosedz veikala lieltelpu no Elizabetes ielas puses un veido samērīgu fasādes plastiku.”

Izklausās tā neko, bet izskatās pēc MILZĪGAS (ap 60 m garas) perforētas konserbundžas…

vai varētu publicēt Elizabetes ielas fasādi un perspektīvo tuvplānu?

vienkārši interesanti, kurā vietā ir fasādes plastika ? un RVC adekvāts fasāžu mērogs un detalizācija ?

WAT

Skeptiķa k-gs, vai Jūs izlasijāt visus secinājumus par ELizabetes ielu, par tās totāli duālo dabu, tuvējās nākotnes kontekstā? Izskatās nē. Un ko Jūs tā uz tām detaļām tā uzsēdāties, jau konkursa uzdevumā tika fiksēts pasākuma mērogs- kvartāls. Runājot par perforēto Elizabetes ielas fasādes plakni, Jūsuprāt vai ir plastika, ka pamatmasa ir vienā plaknē, savukārt atvērumi dažādos līmeņos, cits -0,2 cita -0,5 vēl cita -1.5 utt.( Dievs ar to ,ka iespējams ilustrācijās atvērumi ir vienā līmenī). Mēs nepiedāvājām konkrētu ražotāju konkrētus mezglus, bet centāmies izprast plašāku kontekstu, ja Jums dikti nepieciešami konkrēti risinājumi, varam par to parunāt atsevišķi. Mēs protams varētu… Lasīt vairāk »

GMARP arhitekti

J.Krastiņa k-gam.Ja jau tiek apelēts pie Rīgas vēsturiskā centra būvnoteikumiem, tad būtu labi, vismaz norādīt kuru jomu pārkāpuši, it sevišķi ,ja ar šādu nostāju izvirza autoritāte –profesors. Vismaz mēs, norādījām vietas, kur un kāpēc pārkāpām noteikumus, it sevišķi, ja RVC noteikumos ir šādas iespējas dotas . Ko nozīmē pārāk daudz gaismas aku? Ja tie domāti pagalmi horizontālās viesnīcas apjomam, tad man jāatgādina, ka to izmērs svārstās no 8m *11m* 3st (divi mazākie), līdz 17m*13m*2-3st, RVC noteikumos par gaismas akām sauc atvērumus ~3m*5m*5st., mūsu projektā VISOS viesnīcas numuros ir iespējama insolācija un tikpat kā visi atbilst RVC katrā gruntsgabalā garantētajam 136m²… Lasīt vairāk »

Lubmo

Subjektiivi veerteejot torniits ir taaads pashapliecinaashanaas panjeemiens un visi apjomi ir taadi kaa pieriigas iepirkshanaas centri, bez trauslaas Riigas intimitaates 🙁

Lumbo

Vaita 19.gs un 20. gs. saakums nav intiims??

Bet ja taa kopumaa njem, tad maucam Riigaa makdonald reklaamas un stendus un sleepjam aiz tiem izdevushos burbulju arhitektuuru! Bet kaapeec?? Es jau labaak shos divus preteejos elementus mainiitu vietaam, vai vismaz samikseetu!

lulū

subjektīvs-nepatīk!

Blokz

KLAUNU PILSĒTA

u

nu tev ir sprukas….

madariņa

vai ēku ir doma būvēt no celtniecības materiālu pārpalikumiem?

peace

Nav nemaz tik slikti, protams par lielu, smagneeju, bet fasāde gar Elizabetes ielu nav slikta, tikai gar Satekles pārāk agresīva. nav jau lielkritiķis Puniņš tikai to sastrādājis, tā kā peace.

gunaars

nu nez man gan liekas ka arhitektam ne paaraak vajadzeeetu liiidzinaaties arstam. arsts gan ir taads duaals vaards, var saprast dazaadi. Bet nu noteikti nestudeeeju arhitekturu ar domu kaadu arsteeet! sevi, tad pirmo, vajag paaresteet!

var tak lietas tvert daudz veiglaak, nav ko kert krenki! projekta piegaajiens interesants!!!

patika ctrl+x piegaajiens! kapeec ne? neesmu parliecinaats vai visaam vietaam vajag savu vertikaalo akcentu, tas saak kluuut par taadu varas izpausanu, katrai vietai savs vertikaalais akcents. riiiga jau taa mazina un katraa vietaa vissikako stuuri vai punktu grib akcenteet! vai subjektiiivi tiesaam ir sajuta ka vajag?

a.s.

"You think philosophy is difficult," viņš esot teicis darbojoties pie māsas mājas projektēšnas un celtniecības. "It is nothing compared to the difficulty of being a good architec."

ppp

Dažiem architektiem būtu vairāk jāvingrinās zīmēšanā, nevis muldēšanā – tad arī rezultāti būtu daudz baudāmāki.

p.s.

īss un kodolīgs teksts ir daudz iedarbīgāks par garu, garlaicīgu un dažādiem svešvārdiem pārsātinātu.

žurnālists

Jā, ja vien Putniņš spētu zīmēt tik labi cik runāt….

lasītājs

AR PAŠKRITIKU ARĪ SŪDĪGI. MULD TIKAI. A ZĪMĒT TOČNA NEJĒDZ. KAUNĒJIES BŪTU. BLAMĀŽA SANĀK SAVĀDĀK.

indra ķempe

Pirmkārt, WAT, lai arī zinu, kas ir šī nika personāžs, nevaru nenorādīt, ka zem tā rakstītie komentāri pēc būtības arī ir diemžēl tikpat anonīmi kā tie, kuri tiek rakstīti neielogojoties.

Otrkārt, Tevis minētā autoritārā metode "neļaut komentēt bez reģistrēšanās" nav atvērtu diskusiju veicinoša, kas ir A4D darbības tiešākais mērķis. Veids, kādā komentētājs pauž savu viedokli, ir tikai un vienīgi katra pašapziņas un pašcieņas rādītājs. Tāpēc arī Tev ir vienkāršā izvēle nereaģēt uz, Tavuprāt, neterminētu vai citādi atbildes necienīgu emocionālu piezīmi komentāros, tādejādi pamazām izslēdzot no ieinteresētības šādi izpausties to rakstītājus.

Aina

Ņemot vērā pašreizējo stacijas laukuma baiso stāvokli, blakus Origo var celt jebko un tas būs labāks. Bet vai vajaga šo jebko?

nmv

nu tad uz priekšu uz "jauno krastu". vai tiešām ir tik gruti aiziet iznemt konkursa nolikumu un piedavat SAVU redzejumu tik "briesmigai vietai". Ari mes piedalijamies konkursa lidzigu dzinulu vaditi. Ka teica K. Ulmanis: "no vardiem pie darbiem", neesiet tik kutri.

good

Centrā ir jābūvē modernas ēkas

1. Bijušā Latvijas pasta vietā jābūvē modernu biroju ēku

2. Marijas un Satekles ielu krustojumā jābūvē īpaši pārdomāta ēka (pasaules labāko arhitektu vadībā) – jānojauc tas nepārdomātais sarkanais tirgus

3. Jānojauc tas fēnikss spēļu zālē pie Origo centra.

Uz visiem iepriekšminētiem objektiem jāmontē LED video reklāmas (arī daļēji uz origo pulksteņa) Un jānosauc tas par Latvijas taimskvēru – šo krustojumu var nosaukt kāda LV dzejnieka vārdaā. Tas piesaistīs miljoniem tūristu un mūsu centrs būs kļuvis par pasaules krustojumu starp tādiem slaveniem krustojumiem kā TimesSquare, Picadilly Circus un Shabaya (Tokija)

komentētājs

Ciktāl analīze, viss labi, bet kad sāk parādīties apjoms, liekas ka visa pilsēta citā mērogā- ļoti agresīvi.

.

gan analīze ir varena, gan paskaidrojums, tikai izskatās tas nu tā…

ja konkurss notiktu texta formaataa, mr. Putniņš visus vinnētu vienos vārtos… 😉

WAT

Runājot par …tas, nu tā…, Mēs varam nonākt pie izpratnes ,kas ir arhitekts, cerams nediskutēsim. Mūsuprāt mēs neesam subjektīvās māskalas radītāji. Mūsuprāt ,arhitektam ir līdzība ar ārstu, tiek definēti problēmas simptomi, apzināts pacients utt., tā rezultātā tiek uzstādīta diagnoze un noteikta ārstēšana. Ne vienmēr no pacienta puses diagnoze un ārstēšanas metodika tiek uzņemta ar sajūsmu, ļoti bieži šis pacients aiziet pie šarlatāniem un tur viņam šie cilvēku pazinēji izstāsta to, ko šis pacients vēlas dzirdēt, kā rezultātā bieži vēzis tiek ārstēts ar sāli , pašiedvesmu un pāris nomurminātām frāzēm. Tādejādi ja Jums mūsu definētie problēmas simptomi un diagnoze liekas OK,… Lasīt vairāk »

FIFI

nu ja, nu ja, bet cik arhitektoru tik risinajumu. man gan trakoti patik, sen bija laiks sai vieta kaut ko tadu fifigu un neglitu, savadak saka atgadinat korekto mauzoleju rezervatu. ta turpinat GMARP!!!!!!!!

skeptikjis

”Tā kā Elizabetes iela ir ar vēsturisko mērogu un pa to neprognozējas intensīva gājēju plūsma, tad projektā veidojam ceturto apjomu — viesnīcu viena numura biezumā, kas nosedz veikala lieltelpu no Elizabetes ielas puses un veido samērīgu fasādes plastiku.”

Izklausās tā neko, bet izskatās pēc MILZĪGAS (ap 60 m garas) perforētas konserbundžas…

vai varētu publicēt Elizabetes ielas fasādi un perspektīvo tuvplānu?

vienkārši interesanti, kurā vietā ir fasādes plastika ? un RVC adekvāts fasāžu mērogs un detalizācija ?

WAT

Skeptiķa k-gs, vai Jūs izlasijāt visus secinājumus par ELizabetes ielu, par tās totāli duālo dabu, tuvējās nākotnes kontekstā? Izskatās nē. Un ko Jūs tā uz tām detaļām tā uzsēdāties, jau konkursa uzdevumā tika fiksēts pasākuma mērogs- kvartāls. Runājot par perforēto Elizabetes ielas fasādes plakni, Jūsuprāt vai ir plastika, ka pamatmasa ir vienā plaknē, savukārt atvērumi dažādos līmeņos, cits -0,2 cita -0,5 vēl cita -1.5 utt.( Dievs ar to ,ka iespējams ilustrācijās atvērumi ir vienā līmenī). Mēs nepiedāvājām konkrētu ražotāju konkrētus mezglus, bet centāmies izprast plašāku kontekstu, ja Jums dikti nepieciešami konkrēti risinājumi, varam par to parunāt atsevišķi. Mēs protams varētu… Lasīt vairāk »

GMARP arhitekti

J.Krastiņa k-gam.Ja jau tiek apelēts pie Rīgas vēsturiskā centra būvnoteikumiem, tad būtu labi, vismaz norādīt kuru jomu pārkāpuši, it sevišķi ,ja ar šādu nostāju izvirza autoritāte –profesors. Vismaz mēs, norādījām vietas, kur un kāpēc pārkāpām noteikumus, it sevišķi, ja RVC noteikumos ir šādas iespējas dotas . Ko nozīmē pārāk daudz gaismas aku? Ja tie domāti pagalmi horizontālās viesnīcas apjomam, tad man jāatgādina, ka to izmērs svārstās no 8m *11m* 3st (divi mazākie), līdz 17m*13m*2-3st, RVC noteikumos par gaismas akām sauc atvērumus ~3m*5m*5st., mūsu projektā VISOS viesnīcas numuros ir iespējama insolācija un tikpat kā visi atbilst RVC katrā gruntsgabalā garantētajam 136m²… Lasīt vairāk »

Lubmo

Subjektiivi veerteejot torniits ir taaads pashapliecinaashanaas panjeemiens un visi apjomi ir taadi kaa pieriigas iepirkshanaas centri, bez trauslaas Riigas intimitaates 🙁

WAT

Par kādu trauslo Rīgas intimitāti mēs šajā konkrētajā vietā runājam?

Vai Jūs vispār zināt, ka Satekles iela vismaz posmā Dzirnavu- Merķeļa iela ir pēckara (2PK) radījums? Vai pēckara arhitektūra, mūslaiku arhitektūra, un topošā (projektēšanas stadijā esošā) arhitektūra, visapkārt Satekles ielai, dikti nes sevī 19.gs. beigu -20.gs.sākuma kvartālu dvesmu?

Lumbo

Vaita 19.gs un 20. gs. saakums nav intiims??

Bet ja taa kopumaa njem, tad maucam Riigaa makdonald reklaamas un stendus un sleepjam aiz tiem izdevushos burbulju arhitektuuru! Bet kaapeec?? Es jau labaak shos divus preteejos elementus mainiitu vietaam, vai vismaz samikseetu!

WAT

Liekas nesapratāmies, es minēju ka šim posmam Satekles ielā NAV NEKĀDAS SAISTĪBAS ar 19.gs. beigām un 20.gs.sākumu, vistīrākā PSRS lielvaras pieja pilsētplānošanai, tieši tāda pat kā AEV ,Finanšu ministrija un Doma laukums attaino Vecrīgas birģeru garu , tieši tāpat šis ielas posms attaino RVC vēsturiskos kvartālus.

no reklāmas cienījamais,-ā neizbēgsim ,it sevišķi lielveikalam, jo vairāk inkorporēsim arhitektūrā jo labāk, tieši tālab mums ir veselas 2 fasādes 2stāvu līmenī ar interaktīvo ekrānu, kur tikpat labi var demonstrēt basketbola maču, mākslas akcijas un tikpat labi nodragāt ar miriādēm reklāmu.

Ekrāns-ir dinamika – gaisma informācija.

lulū

subjektīvs-nepatīk!

Blokz

KLAUNU PILSĒTA

u

nu tev ir sprukas….

good

Centrā ir jābūvē modernas ēkas

1. Bijušā Latvijas pasta vietā jābūvē modernu biroju ēku

2. Marijas un Satekles ielu krustojumā jābūvē īpaši pārdomāta ēka (pasaules labāko arhitektu vadībā) – jānojauc tas nepārdomātais sarkanais tirgus

3. Jānojauc tas fēnikss spēļu zālē pie Origo centra.

Uz visiem iepriekšminētiem objektiem jāmontē LED video reklāmas (arī daļēji uz origo pulksteņa) Un jānosauc tas par Latvijas taimskvēru – šo krustojumu var nosaukt kāda LV dzejnieka vārdaā. Tas piesaistīs miljoniem tūristu un mūsu centrs būs kļuvis par pasaules krustojumu starp tādiem slaveniem krustojumiem kā TimesSquare, Picadilly Circus un Shabaya (Tokija)

madariņa

vai ēku ir doma būvēt no celtniecības materiālu pārpalikumiem?

WAT

Ko Jūs meitenīt (cik saprotams no pašdēvējuma) ar to domājāt, varbūt Jūsu slaidie( iespējams arī ,ka ne visai) pirkstiņi varētu uzklabināt, kādu saturīgāku teksta gabalu,par dežūrfrāzēm?

peace

Nav nemaz tik slikti, protams par lielu, smagneeju, bet fasāde gar Elizabetes ielu nav slikta, tikai gar Satekles pārāk agresīva. nav jau lielkritiķis Puniņš tikai to sastrādājis, tā kā peace.

gunaars

nu nez man gan liekas ka arhitektam ne paaraak vajadzeeetu liiidzinaaties arstam. arsts gan ir taads duaals vaards, var saprast dazaadi. Bet nu noteikti nestudeeeju arhitekturu ar domu kaadu arsteeet! sevi, tad pirmo, vajag paaresteet!

var tak lietas tvert daudz veiglaak, nav ko kert krenki! projekta piegaajiens interesants!!!

patika ctrl+x piegaajiens! kapeec ne? neesmu parliecinaats vai visaam vietaam vajag savu vertikaalo akcentu, tas saak kluuut par taadu varas izpausanu, katrai vietai savs vertikaalais akcents. riiiga jau taa mazina un katraa vietaa vissikako stuuri vai punktu grib akcenteet! vai subjektiiivi tiesaam ir sajuta ka vajag?

WAT

Ļoti patīkami diskutēt šādā retorikas līmenī (kompliments), bez dežūrfrāzēm.

Tieši tāpēc vērsu uzmanību un ārsta -arhitekta paralelitāti.

Pacients, ļoti ietekmīgas (uz daudzām varām) būvniecības organizācijas līderis, kas pati vēl ir pamatīga konsorcija sastāvdaļa, ambīcija -kvartāls, spēks-Linstow’am pogas izgrieza vienā setā, vieta -sākas beidzas-mega apbūves zona pretstatā RVC vēsturiskajiem kvartāliem, lieli tranzītmezgli un plūsmas, funkcija – veikals-naudas izpumpēšanas vieta, kas ir nauda? Vara?

Tā ka viss te ap varu un iniciāciju vien grozās, protams nebūt nav tornis absolūtā nopietnība mūsu piedāvājumā, bet tāda varas kvintesence, iespējams mazliet ironija-pašironija par tēmu hegemonija. Par simboliem , neieslīgsim cerams.

a.s.

"You think philosophy is difficult," viņš esot teicis darbojoties pie māsas mājas projektēšnas un celtniecības. "It is nothing compared to the difficulty of being a good architec."

a.s.

Atvainojos par kļūdu citāta pēdējā daļā – "It is nothing compared to the difficulty of being a good ARCHITECT".

WAT

Protams, arī vispārzināmais LV teiciens "ar muti Rīgā ,ar darbiem aizkrāsnē" atbilst šim pašam teikumam iekš angliešu mēles.

Respektīvi ir vispārzināmas lietas, kuras nava diža jēga komentēt.

Materializēta filozofija (ARHITEKTŪRA pretstatā arhitektūrai tāda ir) ir ideāls mērķis, tieši tāpat kā savulaik, un daļēji vēl mūsdienās, ļaudis ir vēlējušies panākt filozofiski ētisko doktrīnu pilnu projicēšanos dzīvē, par rezultātiem pati zinat.

u

ģēnijam vajadzēja (16 !) padsmit gadus, lai saprastu sevis pateikto citiem, lai vēlāk to skaidrotu no jauna, viņš nepaguva, jo, iespējams, to nedrīkstēja izteikt valodā. Bet, ko paguva izteikt, to izteiktais neskaidro.

r. palasi labāk to.

WAT

Vai U ir tas pats ar kuru sanāca sarakste par visu nekamī un otrādāk? Tas man tā ,saprast ar ko runāju. Kūtrs es filosofijas lasītājs (tik cik RL), teiksim empīrists, uz savas ādas baudītājs. Man domāt šie ļauži patiesībā , tādas vispārzināmas un cilvēces zemapziņā esošas lietas izvilkuši un salikuši uz papīra, šīs lietas bieži noķer un izpauž pārējiem arī ļaudis kam nav nekāda sakara ar akadēmismu un izglītotību , protams galīgi neglīts viedoklis (ar nezināšanu un nelasīšanu nelielās), bet savukārt patiess. Nenoliedzu , ka iespējams pēc laika perioda paša teiktais liksies seklas muļķības, vai vispār patiesības alfa-omega, bet nu… Lasīt vairāk »

ppp

Dažiem architektiem būtu vairāk jāvingrinās zīmēšanā, nevis muldēšanā – tad arī rezultāti būtu daudz baudāmāki.

p.s.

īss un kodolīgs teksts ir daudz iedarbīgāks par garu, garlaicīgu un dažādiem svešvārdiem pārsātinātu.

nmv

dod pataustit tavus baudamos rezultatus, 🙂

WAT

Labi, skolotāj, kā teiksi skolotāj, esmu patiesi izslāpis pēc Jūsu viedā viedokļa.

Pamācošo toni labāk pietaupiet saviem esošajiem vai topošajiem bērniem, savukārt ja gribat ko oponēt, darat to ar cilvēkam raksturīgo runas spēju, žestu valodu pieprot ļoti daudzas dzīvas būtnes (tas ko piedāvājat Jūs)

Pareizi , pareizi slogani ,simboli , žesti -advertisement uber alles, nefig mums lasīt, nespējam uztvert lietas-mudaks rakstītājs, davai samaliet mums visu viegli pārstrādājamā, viegli pārdodamā putrā, nevarat -lohi.

žurnālists

Jā, ja vien Putniņš spētu zīmēt tik labi cik runāt….

lasītājs

AR PAŠKRITIKU ARĪ SŪDĪGI. MULD TIKAI. A ZĪMĒT TOČNA NEJĒDZ. KAUNĒJIES BŪTU. BLAMĀŽA SANĀK SAVĀDĀK.

WAT

Patiesībā anonīmās dežūr frāzes varētu atejā iemest (ignorēt), bet kaut kā ideālisms liedz pielietot šādu taktiku, redzies arhitektūra nav glezna ,vai kāds cits subjektīvs darinājums, bet prasās pēc viedokļu apmaiņas. Atšķirībā no Jums tobiš lietpratējiem un guru, par GMARP viedokli varu pastāvēt šādi,atklāti, ja nu tomēr vēlme vairāk par dežūrfrāžu bārstīšanu izpausties , esmu atvērts diskusijai ar reālu personu, digitālajām-anonīmajām ir jēga tikai tad ,ja viedoklim ir kāds sakars ar konkrēto tēmu un tās ANALĪZI. Ierosinājums REDAKCIJAI. Vai tiešām tik komplicēti ir ieviest komentāru sniegšanas iespēju reģistŗētajiem(reģistrēti es ,taču var katrs,kas to vēlas) dalībniekiem, pārējiem aprobežoties ar lasīšanu? Lai rastos… Lasīt vairāk »

indra ķempe

Pirmkārt, WAT, lai arī zinu, kas ir šī nika personāžs, nevaru nenorādīt, ka zem tā rakstītie komentāri pēc būtības arī ir diemžēl tikpat anonīmi kā tie, kuri tiek rakstīti neielogojoties.

Otrkārt, Tevis minētā autoritārā metode "neļaut komentēt bez reģistrēšanās" nav atvērtu diskusiju veicinoša, kas ir A4D darbības tiešākais mērķis. Veids, kādā komentētājs pauž savu viedokli, ir tikai un vienīgi katra pašapziņas un pašcieņas rādītājs. Tāpēc arī Tev ir vienkāršā izvēle nereaģēt uz, Tavuprāt, neterminētu vai citādi atbildes necienīgu emocionālu piezīmi komentāros, tādejādi pamazām izslēdzot no ieinteresētības šādi izpausties to rakstītājus.

nmv

vai varbut tomer atvertu apkasanu veicinoss? 🙂 kaut gan tas tiesam varetu iespaidigi paretinat "atverta foruma dalibnieku" ierindas

Andis Sīlis

Reizēm gribas gan izbanot tos jampampiņus kas tik vien var pateikt kā šai gadījumā "lasītājs", tomēr – arī lasītājs visticamāk, ka ir vai taisās būt par LVarchitektu un te nu labāk zināt kāds ir kopējais līmenis nevis izlikties, ka esam labāki. Tā ka turies un turpini rosināt diskusijas un nepievērs uzmanību tiem kas tik vien var kā purkšķēt.

WAT

Paldies, par atbalstu!

Aina

Ņemot vērā pašreizējo stacijas laukuma baiso stāvokli, blakus Origo var celt jebko un tas būs labāks. Bet vai vajaga šo jebko?

nmv

nu tad uz priekšu uz "jauno krastu". vai tiešām ir tik gruti aiziet iznemt konkursa nolikumu un piedavat SAVU redzejumu tik "briesmigai vietai". Ari mes piedalijamies konkursa lidzigu dzinulu vaditi. Ka teica K. Ulmanis: "no vardiem pie darbiem", neesiet tik kutri.

60
0
Lūdzu, komentējietx