Kultūras un izglītības centrs Olainē — MADE

Otro vietu konkursā Olaines mūzikas un mākslas skolas, bibliotēkas un pieaugušo izglītības centra apvienotajai ēkai ieguva MADE arhitektu priekšlikums. Šai darbā, atšķirībā no uzvarējušā projekta, ieraugāma izsmalcinātākā attieksme pret pilsēttelpu un apkārtējās pilsētvides kontekstu, piedāvājot skaidru, cienīgu un arī intriģējošu ēku, kas izceļas, bet reizē saglabā sasaisti ar apkārtējās apbūves mērogu un raksturu, pienesot pilsētai jaunas arhitektūras un ārtelpas kvalitātes.

Otrā vieta — SPAARE

Mikrorajona izaicinājums

Olaines novada dabas vērtības un kultūras piedāvājums kontekstā ar pretrunīgo modernisma pilsētbūvniecisko vidi ir izaicinājums. Kā veidot mūsdienu arhitektūras attiecības ar dominējošo mikrorajona vidi? Kā transformēt klajo zālienu starp blokmājām par valdzinošu un iekļaujošu publisko telpu?

Romantiskais blokmāju konteksts

Pretstatā sākotnējam priekšstatam par padomju industriālā dzīvojamā rajona depresīvo un atsvešināto atmosfēru, kādu varam novērot Rīgas priekšpilsētās, Olaine pārsteidz ar savu šarmu un draudzīgumu. Daudzdzīvokļu māju durvis bija atvērtas, lodžijas iekoptas un bija jauki vērot, kā cilvēki ar velosipēdiem un kājām pārvietojas pa trajektorijām starp blokmājām. Lai arī urbānā struktūra ir vienveidīga, ēku starptelpas ir apzaļumotas un kanāls ar tiltiņiem veido vietas unikālo raksturu. Iekoptais parks un zaļās masas tuvums kompensē publisko laukumu trūkumu.

Vispozitīvākās emocijas veidojās redzot, kā laika gaitā iedzīvotāji asprātīgi ir pielāgojuši blokmāju tipoloģiju publisko un pakalpojumu funkcijām. Blokmājās izvietota gan administrācija, gan veikali, klubi, frizētava un arī mākslas un mūzikas skola ar unikālu koncertzālīti visā ēkas tipveida stāva platumā. Ievērojām Olaines iedzīvotāju atjautību un spēju realizēt kultūras dzīvi ierobežotajā telpiskajā ietvarā.

Olaine ir pelnījusi jaunas, kvalitatīvas telpas, kas rezonē uz monolīto blokmāju fona, un skaidri definē jaunu soli Olaines pilsētbūvnieciskajā attīstībā. Svarīgāka par pašu ēku un tās arhitektoniskajām detaļām ir pilsētas telpa, ko jaunais centrs veidos ap sevi.

Urbānā stratēģija

Piedāvājam jaunās celtnes dziļi iesakņot apbūves struktūrā un veidot kā vienotu pilsētbūvniecisku kvartālu, kurā plānotās ēkas (daudzfunkcionālais centrs un koncertzāle), autostāvvietas un apzaļumojumi izveido konkrētus pilsētu laukumus – skvērus. Tādā veidā jaunās ēkas nav vienkārši objekti, bet kopā ar laukumiem veido jaunu pilsētbūvniecisko kvalitāti, kas šobrīd Olainē iztrūkst. Ēkas novietojums un ieejas no divām pusēm nodrošina ērtu piekļūšanu no visām pilsētas izglītības un kultūras iestādēm (skatīt plūsmu shēmu). Divpusējā ieeja arī ļauj ērti pieslēgt nākotnē eventuālo koncertzāles apjomu un izveidot iekšpagalmu.

Pilsētbūvnieciska arhitektūra

Piedāvājam arhitektūru, kas reizē ir racionāla un kompakta, un tajā pašā laikā ir pilsētbūvnieciski monumentāla un telpiski iekļauj urbānus skvērus. Forma plānā racionāli organizē un grupē dažādo funkcionālo telpu komplektu un reizē ar plašu žestu rada atvērtības un viesmīlības sajūtu pret apkārtējo pilsētu.

Fasādes pret dzīvojamām mājām ir noslēgtākas un aiz tām izvietotas mācību telpas un kabineti, kas pieprasa diskrētu robežšķirtni, savukārt fasādes pret laukumiem ir plašas un atvērtas, kas aicina cilvēkus jebkurā laikā patverties iekļaujošajā telpā un iesaistīties kultūras radīšanā. Vakarā no laukuma caur stiklojumiem ir pārredzamas visas ēkā notiekošās kultūras aktivitātes, un skaidrā plānojuma struktūra ļauj viegli orientēties ēkā.

Elastīgs un progresīvs funkcionālais plānojums

Ēkas funkcionālā shēma ir optimizēta. Ēkas sašaurinājums vidusdaļā veido kompaktu galveno vestibilu, no kura viegli nokļūt uz daudzveidīgajām ēkas funkcijām visos stāvos. Vestibils kļūst par pilsētas publiskas ielas daļu, kurā cilvēks var uz mirkli aizmirsties savās ikdienas gaitās, pa ceļam no darba vai skolas uz mājām, vai darba dienas vidū šķērsojot kvartālu.

Akustiskā zāle ir ēkas aktivitāšu kodols, kas ir cieši saistīts ar abām skolām un tiešā vestibila tuvumā savienots ar platu ailu, tādā veidā stiprinot publisko pasākumu pamanāmību. Zāles loģistika un pieejamība no abām pusēm un diviem stāviem pieļauj dažādus gan publisku, gan privātu pasākumu izmantošanas scenārijus, netraucējot skolu paralēlu funkcionēšanu.

Ēkas centrālais vestibils un tam pieguļošās atbalsta funkcijas ir universāls instruments dažādu kultūras un publisko aktivitāšu organizēšanā, jo pieļauj pielāgot telpas un zonas atbilstoši to lietojumam. Telpu funkcija ir sakārtota tā, ka ēkas centrā grupējas universālās publiskās funkcijas, savukārt uz malām izvietotas specifiskās un individuālās aktivitātes. Ir skaidra telpu hierarhiskā gradācija, kuru lietot individuālām vai kopīgām aktivitātēm. Ēkas uzbūve rosina cilvēku sadarbību un komunikāciju.

Mēs apzināti paredzam zonas un telpas abpus zālei ēkas centrālajā daļā, kuras iespējams lietot kā izstāžu vai speciālu neformālās izglītības aktivitāšu vietas. Spontānas lekcijas, radošās darbnīcas, grupu darbi, sarunas un diskusijas pieprasa citādākas atmosfēras un formas telpu, nekā to var nodrošināt regulāra klase.

Pilsētas laukumi ar tīreļa identitāti

Piedāvājam ēku, kas veido labiekārtotus laukumus – pilsētbūvniecisku elementu un urbānu kvalitāti, kas visos laikos ir veidojoši pilsētā iespēju sabiedrības kultūras un sociālās kopības sajūtas radīšanai un izpausmēm. Laukumu atmosfēru esam smēlušies Olaines raksturīgajā dabas vērtībā – purva ainavā, kas ir unikāla savā izteiksmē un kontrastos. Ūdens lāmas, starp kurām grupējas koši sūnu un krūmu puduri ar nelieliem, bet izsmalcinātiem koku siluetiem. Urbāna ainava, kas liek apmeklētājam sajust purva biotopus un tādā veidā stiprina Olaines identitāti un atpazīstamību. Visu dienu izsauļots un labiekārtots priekšlaukums kļūst par Olaines jauno Kultūras skvēru, savukārt aizmugures iekšpagalms ir daļa no nākotnes koncertzāles teritorijas.

Ilgtspējīgas būvkonstrukcijas, inženierrisinājumi

Ilgtspējīgi un videi draudzīgi risinājumi ir galvenais motīvs, kādēļ izvēlēties Latvijā ražotas masīvkoka konstrukcijas un pēc iespējas samazināt dzelzsbetona apjomu ēkas izbūvē, tādā veidā būtiski samazinot iekļautās enerģijas (embodied energy) apjomu un attiecīgi ēkas materiālu radītos CO2 izmešus. Ēkai paredzēts līmēta koka kolonu/siju karkass ar mūrētām vai saliekamā dzelzsbetona ugunsdrošo nodalījumu sienām.

Lai nodrošinātu ilgtermiņa taupību, inženiersistēmām jābūt plānotām kopsakarībās ar kopējo enerģijas ietvaru. Optimālu rezultātu var sasniegt tikai gudri plānojot ēku un sinerģētiski izmantojot gan pasīvās (), gan aktīvās ()  klimata sistēmas un ierobežojot elektroenerģijas iekārtu un citu tehnoloģisko iekārtu patēriņu.

Žūrijas vērtējums (saīsināti)

Meta risinājumam piemīt skaidra, labi nolasāma telpiskā kompozīcija, kuras kvalitātes ir atbilstošas centra ēkas publiskajai nozīmībai. Arhitektūras risinājums racionāls, apjoms kompakts. Ēka kalpo kā savienojošs elements pilsētas kvartāla mērogā. Ēkas apjomam un telpu funkcionālajam plānojumam piemīt savstarpēja atbilstība un vienotība.

Pozitīvi vērtējama publiskās koptelpas organizācija ēkas pirmajā stāvā, laba tās sasaiste ar akustisko zāli un izglītības centra nodarbību telpām. Plānojuma risinājums atļauj elastīgi izmantot mūzikas skolas telpas lielāku pasākumu norises nodrošināšanai lielajā zālē. Pirmā stāva publiskā halle pietiekoši labi saistīta ar bibliotēkas zonu, pozitīvi vērtējams dažādo funkcionālo zonu izvietojums ēkā un iespēja tām funkcionēt savstarpēji nodalīti. Brīvi plānotais un elastīgi izmantojamais vestibils rada veiksmīgu kontrastu ar ritmisko un statisko nodarbību telpu kārtojumu gar ielas fasādēm.

Ir atsevišķi trūkumi bibliotēkas plānojumā, kur lielās auditorijas ir pieejamas šķērsojot lasītavu zonas. Foajē izgaismošana tiek veikta caur stiklojumu fasādē. Nav pietiekami labi telpiski un funkcionāli atrisinātas abas ieejas, kam būtu jāparedz vējtveru zonas. Meta risinājumu skaidrojumi nesatur pietiekamas ziņas par ekspluatācijas izmaksām un nepieciešamajiem resursiem.

Kopējais teritorijas zonu sadalījums un labiekārtojuma principiālais risinājums pamatvilcienos atbilst uzdevuma uzstādījumiem. Priekšlikums ar tā 1. kārtas risinājumu aizņem visu, arī 2. kārtas apbūvei paredzēto teritoriju, kas vērtējama kā atkāpe no uzdevumā noteiktā, Dienvidu varētu būt mazāks, kas dotu iespējas efektīvāk izmantot būvniecībai atvēlēto teritoriju nezaudējot kopējās objekta kvalitātes.

Ēkas būvapjoma un apkārtējās apbūves mijiedarbība ir veiksmīga, balstīta kontrastos, kas veiksmīgi akcentē ēku un fasāžu dizainā izmantoto ritmu un formu plastiku, izceļot centra ēku un vienlaicīgi saglabājot sasaisti ar apkārtējās apbūves mērogu un raksturu.

Metā risinājumos līdz ar tradicionālajām stiegrbetona konstrukcijām veiksmīgi izmantotās līmēta koka konstrukcijas, jo īpaši interjerā redzamās, kas atspoguļo mūsdienīgu, videi draudzīgu būvmateriālu atbilstošu izmantošanu. Ja ekonomijas apstākļu dēļ vajadzētu kaut ko vienkāršot, tad idejas veidols zaudētu savu sākotnējo tēlu.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
3 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Miķelis

Šis gan labs! MADEi jau otrs reģionālās arhitektūras skolas, kura izskatās ka nupat tā pamatīgāk sāk iezīmēties, darbs. Negribās pa daudz saslavēt, bet – bravo, tā turpināt! Izskatās ka pulveris MADEi joprojām sauss – lai izdodas izšaut arī turpmāk!

jtd

Nezinu, prieks vai bēda, ka tas priekšā nav ūdens. Kopumā labi, kastīte, kas pēc tādas neizskatās.

Miķelis

Mazliet jancīgi liekas, ka tāds objekts tiek ieprojektēts blokmāju ciešā skāvienā, – Olaine jau kādu labāku vietu varēja atrast, jo iedomājies ka blokmāju iedzīvotājiem labi, jo redz kvalitatīvu arhitektūru, bet ko redzēs bērni no klavierklasēm – sociālisma šausmu stāstu blokmāju izpildījumā un tas nu galīgi nav pedagoģiski un vēl mazāk attīsta radošumu, jo iedarbojas uz smadzenēm degradējoši + ja interjerā dominēs betons, tur tas rezultāts varētu būt ne tas labākais, ja domājam par radošuma attīstīšanu.

Pēdējo reizi rediģēts 1 gads pirms - rediģētājs Miķelis
3
0
Lūdzu, komentējietx