Karstais Jūrmalas attīstības plāns

Turpinās
sabiedriskā apspriešana Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma pirmajai
redakcijai. Dokuments, kas pēc pieņemšanas būs spēkā 12 gadus, ticis karsti
apspriests un asi kritizēts. A4D trūkst jaudas tik apjomīga projekta vispusīgai
izvērtēšanai, taču ir vērts aplūkot vismaz interesantākos un novatoriskākos piedāvātā
dokumenta aspektus, dodot vārdu arī tā autoriem — plānotājiem no grupas 93.

Jaunajam plānojumam tiek
pārmest pārlieks liberālisms, tas tiek vainots kā nedraudzīgs dabai un cilvēkiem.
 Galvenie pārmetumi aptver trīs tēmas:

 1. jaunais plāns ļaujot apbūvēt daudzas zaļās platības;
 2. apdraud ūdensmalas — gan pie Lielupes, gan paredzot promenādi paralēli jūras
  krastam starp kāpām un pludmali;
 3. kā arī — pieļauj augstceltnes Dubultu tālākajā galā, kādreizēja
  rūpnieciskajā teritorijā (vietā, kur tālākā nākotnē varētu būt trešais Jūrmalas
  tilts pār Lielupi, kas savienotu pilsētas vidusdaļu ar Ventspils šoseju).

Ir saprotams, ka Jūrmala ir
pilsēta, kurā jūtīgums pret koruptīvām izdarībām un bažas par apdraudējumiem dabas
un kultūrvēsturiskajai videi ir īpaši izteiktas. Un kā to liecina visa pēdējo desmitgažu
pieredze, šīm bažām ir pamats. Jūrmalā patiešām ir īpašnieki un attīstītāji,
kas būtu gatavi apbūvēt visu, ko var. Attīstības plāns ir apjomīgs un sarežģīts
dokuments un šobrīd nav A4D spēkos to vispusīgi izvērtēt, taču sarunā ar plāna
autoriem atklājās vairākas inovatīvas lietas vai katrā ziņā — Latvijā
pietiekoši svaigas un no līdzšinējās plānošanas prakses atšķirīgas ievirzes, ko
būtu vērts pieminēt.

Kā zināms, attīstības plāns ir
vienošanās. Redzējumi par to, kādai vajadzētu būt Jūrmalai nākotnē, pašu
pilsētas iedzīvotāju vidū stipri atšķiras. Vieni to gribētu redzēt kā
plaukstošu kūrortu ar daudz viesiem un dažādiem pasākumiem, citi pilsētu vēlas tikai
kā savu dzīves vietu, kur iebraucējus labprāt sajustu iespējami mazāk. Ārpus kūrorta
sezonas Jūrmala šobrīd drīzāk ir kā viens no pierīgas guļamrajoniem, (kurā
piedevām par iebraukšanu ar automašīnu jāmaksā nodeva — tā tas šobrīd nav
nevienā citā Latvijas pilsētā). Jaunais plāns paredz veicināt Jūrmalas
pilsētnieciskumu, rosinot atsevišķās vietās pilsētu izmantot intensīvāk un
daudzveidīgāk.

Ja atceramies, Rīgas spēkā
esošos attīstības dokumentus un to tapšanas vēsturi, — vispirms ačgārnā secībā tika izveidots par
lupatu deķi dēvētais sasīcinātais un skaidrību zaudējušais plāns, bet
konceptuālas attīstības vadlīnijas jeb Rīgas struktūrplāns tika radīts trīs gadus
vēlāk. Savukārt Jūrmalā secība ir pretēja, tātad loģiskāka un pamatotāka — no
vispārīgā uz detalizēto — vispirms stādot priekšā telpisko vīziju, uz kuras
pamata tad veidots jaunais plāns. Tādejādi detalizējot sīkāk, galvenās
vadlīnijas nav pazudušas, bet ir iemiesotas arī plānojumā.

Ievērojot Jūrmalas dažādu daļu
un vietu atšķirības, plāns ievieš jaunu dalījumu 18 teritorijās, kas gan nav modernisma laikmetam
raksturīgās funkcionālās zonas, bet drīzāk vietas vai apkaimes mazliet līdzīgi tam,
kā nesen nospraustas Rīgā.  Šo plāna sadalījumu
rosina pilsētas struktūras loģika, ņemot vērā Jūrmalas vietu dažādību, kultūrvēsturiskās
un ģeogrāfiskās robežas. Likumsakarīgi tas nosaka atšķirīgas pieejas šo daļu plānošanā.

Pēdējā lieta, kas noteikti
jāpiemin, vairāk attiecas nevis uz jaunām idejām, bet uz praksi. Kā zināms,
vājo demokrātijas tradīciju un prasmju dēļ iedzīvotāju iesaistīšana un
uzklausīšana Latvijas plānošanas un būvieceru apspriešanas praksē ir diezgan formāla,
bet pašas diskusijas un apspriešanas bieži ir nekonstruktīvas un nerezultatīvas. Grupa 93 savukārt, cenšoties darīt vairāk nekā to prasa likums, rīkojot desmitiem darba
grupu, kā arī apspriešanas sanāksmju ar dažādām Jūrmalas iedzīvotāju grupām ir
centušies, lai iedzīvotāju iesaistīšana būtu patiesa un auglīga, nevis formāla.
Piedāvājot savu attīstības redzējumu, viņi aicina uz diskusiju, vācot
ierosinājumus un labojumus, ko iestrādāt dokumenta otrajā redakcijā. Pilns plānojuma dokumentu
klāsts izvietots tā autoru mājaslapā, ļaujot savas atsauksmes un komentārus atstāt
pa taisno tajā.

Saprotams, ka jebkurš
plānojums ir pietiekoši sarežģīts dokuments, lai to uztvertu un izprastu ir
jāiegulda noteiktas pūles, vēl jo vairāk neprofesionāļiem. Grupa 93 savā ziņā ir arī celmlauži, kas ejot tālāk par likuma
prasībām un Latvijā ierasto praksi tiecas uzlabot un padarīt ikvienam
saprotamāku un uztveramāku plānošanas valodu. To apliecināja jau pagājušā gada
sākumā rīkotā izstāde (kuras iniciatori bija tieši grupa 93), kas pievērsās tieši plānošanas grafiskajai valodai,
apstiprinot, ka Jūrmalas plāna autori daudz domā par to, kā vizualizēt šo
dokumentu, lai tas būtu iespējami saprotams tā mērķauditorijai — pilsētas
iedzīvotājiem. Tas nav tik vienkārši un tajā pastāv zināmi riski — arī
arhitekti taču zina, ka viņu veidotās ideju skices vai vizualizācijas neprofesionāļu
vidē bieži tiek uztvertas burtiski, atmetot jebkādu abstrakcijas pakāpi. Grupa
93
izstrādājot plānojumu rūpējusies ne tikai par vizuālo, bet arī par teksta
valodu, iespējami izvairoties no profesionāla žargona, bet ieviešot, piemēram,
tādu vārdu kā «ūdensmalas». Šajā virzienā vēl ir daudz ko darīt visai Latvijas plānošanas skolai, bet tāpēc jo apsveicamāki ir centieni, ko īsteno Jūrmalas plāna autori.

Galu galā var sacīt, ka
Jūrmalas plānojums atšķirībā no citu Latvijas pilsētu plānošanas dokumentiem
nav tikai izkrāsota karte, tāds kā sastindzis ģenerālplāns, kas strikti nosaka
konkrētā zemes gabala izmantošanu un ierobežojumus, bet, ņemot vērā
iepriekšminētos secinājumus, tas tiecas būt par attīstību virzošu instrumentu, kas konceptualizē
un modelē attīstības virzienus un iespējas, vienlaikus to detalizējot līdz konkrētu pilsētas
vietu un atsevišķu gruntsgabalu mērogam.

Lai nedublētu portālā ne tik
viegli pārskatāmos plāna dokumentus un pat ne tikai ievadu (tie visi atrodami
grupas 93 mājaslapā), sarunā
ar autoriem A4D aicināja rakstiski formulēt plānojuma kopsavilkumu, pašu esenci,
nosaucot galvenos pamatprincipus.

Artis
Zvirgzdiņš, A4D

Grupa 93 — par Jūrmalas plānojumu

Turpinās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
1. redakcijas apspriešana. Plānojums raisījis interesi un plašas diskusijas,
tāpēc vēlamies akcentēt tā pamatideju. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
četri stūrakmeņi:

1. Stratēģisks pamats


Teritorijas plānojuma pamatā
ir pilsētas attīstības stratēģija un telpiskā perspektīva — pilsētas attīstības
virzienu un prioritāšu grafisks kopsavilkums. Jūrmalā ir izdevies īstenot
plānošanas vēlamo secību — no stratēģiskā redzējuma uz zemes izmantošanas
regulējumu. Telpiskā perspektīva saprotami un uzskatāmi
ataino Jūrmalas attīstības fokusu — jūrmalnieks un viņa dzīves vide; izcilās
vērtības — dabas teritorijas, jūra, Lielupe, arhitektūras mantojums; kūrorta
attīstības iespējas — rekreācijas telpa, kūrorta attīstības teritorijas, aktīvie
centri.  

2. Vietu plānošana «zonēšanas» vietā

Jūrmalas pilsēta ir neviendabīga un dažāda, veidojusies no vairākām apdzīvotām vietām, kas nosaka pilsētas
daudzveidīgo raksturu un krasās atšķirības gan apbūvē,
gan cilvēku dzīvesveidā. Lai varētu pēc iespējas precīzāk un patiesāk
izprast pilsētas struktūru un iespējamās kopienas intereses, plānošanas mērķiem
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā ir izdalītas 18 pilsētas daļas, ņemot
vērā:

 • pilsētas daļai raksturīgo apbūves veidu un plānojuma struktūru
  (telpisko organizāciju);
 • pilsētas daļu ģeogrāfisko integritāti;
 • ikdienas funkcionālās saites un skaidras funkcionālās
  robežas;
 • pilsētas vēsturisko dalījumu.

Ja šobrīd izdalītās pilsētas
daļas ir tikai plānojuma vajadzība, varbūt nākotnē tās varētu veidoties kā
sākotne konkrētās daļas identitātes veidošanā.

3. Iespēju plānošana

Plānojums nav vērsts uz
stagnāciju, bet attīstības iespēju piedāvājumu. Tās ir visvairāk diskutētās
daļas — attīstības teritorijas, pludmales promenāde, ūdensmalas un kūrorta
attīstības izpētes teritorijas. Šis zonas pēc būtības ir turpmākās plānošanas
vietas — Jūrmalas plānojumā tiek noteikts attīstības ietvars, bet konkrētie
projekti jāizvērtē detalizēti, piemēram, detālplānojumā izvēloties piemērotu
vietu, veicot dabas vērtību izpēti vai vizuālās ietekmes analīzi. Šādi panākama
profesionālu bieži pieminētā, bet praksē grūti īstenojamās plānošanas elastība.

4. Plānošana ieklausoties citos

Jūrmalas teritorijas plānojuma apspriešana
krietni pārsniedz likuma noteiktos rāmjus. Galvenā metode ir tiešs dialogs ar
cilvēkiem. Te palīdz arī plānojumā ieviestais pilsētas dalījums — jūrmalniekiem
ir labāk iespējams runāt par sev tuvām problēmām. Lai saruna būtu līdzvērtīga, un līdz ar to konstruktīva, ir sagatavota
pamatīga informācijas «bagāža», kas ļauj sabiedrībai aktīvi sekot plāna
izstrādes gaitai un jau sagatavoties sarunai par to. Attaisnojusies arī
personīgu vēstuļu sūtīšana visiem zemes īpašniekiem. Katrā no sešām
sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm piedalījās vairāk nekā simts cilvēku.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
56 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Caurbrauktuve

Kāpēc Priedaini ir jātaisa par automašinu caurbrauktuvi? Tas nav ne gudri ne pareizi. Tas ko saka paši iedzīvotāji šajā jautājumā nav ņemts vērā. Tāpēc šis projekts ir noraidāms un pārtaisāms atbilstoši demokrātiskiem principiem, kur tiktu apsriesti jautājumi ari ar pamatiedzīvotājiem, nevis uzspiestas dažu bagāto ļautiņu intereses.

Gatis

Neizdodas plānā saskatīt, ka Priedainē būtu caurbrauktuve. Tieši otrādi – Priedainei cauri ejošā iela tālāk uz Rīgas pusi nemaz tā īsti neturpinās. Tas taču ir ekskluzīvi – tādu brīnumu, kā "necaurbraucamu" apdzīvotu vietu Pierīgā ir maz, un vēl pie ūdeņiem. Par ko īsti ir uztraukums? (neesmu šī plāna plānotājs, domnieks vai jūrmalnieks, tik brīnos)

Pietiek.lv

Mēs, Priedaines iedzīvotāji, esam izvēlējušies šo Dieva aizmirsto nostūrīti savai dzīvei tādu, kādu to pieņem mūsu apziņa par apkārtējās vides esamību un attīstības pakāpi. Vietu, kuru ir apgājušas ar līkumu PSRS laiku vērienīgās apbūves visā Jūrmalas teritorijā, degradējot to kā kūrortu. Katrs pie varas esošais priekšstāvis centās atstāt savu ietekmes un varenības zīmolu Jūrmalas arhitektūrā (Deglavs, Ūsiņš, Inkulis, Lapins, Hlevickis, Munkevics, Dzenītis). Tagad šie būvniecības monstri rēgojas tukši, tiek izdemolēti, piesavināti, laika zoba grauzti. Vēsturiskie objekti ir pamesti, valsts nozīmes sanatorijas – iztirgotas (Ķemeru sanatorija). Kūrorta pilsētā slejas stikla un betona celtnes, bet meži ir iznīcināti. Patlaban Jūrmalas dome ir… Lasīt vairāk »

Toms

Vai ir latviskojums terminam NIMBY?

jtd

Provinciālisms.

Kaut NIMBY ir konkrētāks termins.

IMHO pateicoties dzelzceļam, Priedaine jau tagad ir "caurbrauktuve".

NIMBY

Silti iesaku – DesertoRosso-Antonioni-1964

jans berzins

Man patīk grupas 93 pieeja plānošanai.

aija

tiek skaidri lobetas atsevisku personu intereses ,to personu kuras ir nopivatizejusas Lielupes attekas/ta sauktas Bumbura attekas/krastmalu,kur vel padomju laikos vareja cilveki iet peldeties un sauloties.Tautai jazin savi varoni 1996.gada Jurmalas dome iznomaja Vaivaru rehablitacijas centra direktoram,kurs bija ari pasvaldibas deputats A.Vetram zemes gabalu 6162m/2 Upmalas iela Nr.5,arhitektam U.Senbergam 2858m/2 Upmalas iela Nr.5,Vaivaru kirurgam V.Gilim 3924m/2 Salaspils iela Nr.1/a /Sobrid ta jau ir privatizeta un pardota, zemes gabalam apkart ie zogs/G.Neimanim Salaspils iela Nr.1 3270m/2 un Andrejam Strautinam 2994m/2 Marupes iela Nr.1/a..Sajos zemes gabalos pie Lielupes attekas paredzets izveidot daudzprofila udenssporta bazes,kuras bus iespejams nodarboties ari personam ar kustibu traucejumiem.Un tas… Lasīt vairāk »

jurmalnieks

Iespējams, ka Grupa93 ir lieliski plānotāji, bet šoreiz viņi ir sevi ir diskreditējuši izpildot tiešu pasūtījumu, nevis izsvērti sabalansējuši pilsētas attīstību un tās unikalitāti. Pavisam vienkāršs piemērs – 30 000 m2 meža vietā privātmājas. Kaut kā neiet ar ar šajā rakstā publicēto par vēlmi padarīt pilsētu daudzveidīgu. Kāpēc? Neviens nespēj atbildēt. Vienīgais arguments, ka ūdensvadam un kanalizācijai jāpieslēdz pēc iespējas vairāk klientu ( būvvaldes vadītājas V. Zvejnieces viedoklis ). Ja no tāda aspekta tiek veikta plānošana, tad tas ir vairāk kā nožēlojami. Arī, ja rūpīgāk palasa dokumentus, tad 50% dzīvokļu tiek paredzēts daudzstāvu apbūvē pie Lielupes ietekas jūrā. Domei un… Lasīt vairāk »

krista to aija

Zināmā mērā Jūrmalas dome mācījusies no zaudējumiem Satversmes tiesā. Tāpēc likumā noteikto procesuālo kārtību viņi ar Grupas 93 palīdzību cenšās ievērot. Neviens vairs nenoliedzami nevar teikt, ka sabiedrība slīdzdakība ir tikai formāla. Taču ir viens BET. Šaubos, vai cilvēku izteiktie viedokļi, kas nav izteikti rakstveidā, tiks pat apspriesti. Lielākais domes un plānotāju klupšanas akmens ir priekštats, ka t.s.attīstības teritorijās nav jānoteic mērķis, kādam tās tiks izmantotas. Tas ir nelikumīgi. Plānā mērķim jābūt, jo detālplānojums tikai var precizēt attiecīgās teritorijas izmantošanu. Varu Jums tikai piekrist, ka pašvaldības īpašumā esošās zemes (galvenokārt dabas pamatne) , kas vēl pa lēto nav iztirgotas blēžiem… Lasīt vairāk »

eds

-что нибудь пиздатое. Marijas Vorobjovas sapņi par “Jūrmalas siltumu”, Vidzemes pievienošanu Krievijai un “hujņe” nomaiņu ar “pizdatoje” In Uncategorized on Maijs 19, 2010 at 12:19 pēcpusdienā Kā konstatēja Jūrmalas Ziņu Aģentūra, ļoti aizraujoša lasāmviela izrādījusies deputātes Marijas Vorobjovas atstātie “prātojumi” sociālajā tīklā Twitter Ņemot vērā, ka vairums viņas atstāto ierakstu, mūsuprāt, ir diezgan bezjēdzīgi un plašākai auditorijai neinteresanti Jūrmalas Ziņu Aģentūra atlasīja vērtīgākos M. Vorobjovas domu graudus. •11. maijs, 2010. Что вы думаете о приватизации городских предприятий Юрмалы? Теплоснабжение к примеру. Поделитесь мыслями! •17. nov., 2009. Видземе – бывшая Латвия, присоединилась к Российской федерации в 2015 году http://vidzeme.ru/ •15.nov., 2009.… Lasīt vairāk »

eds

Trešajā variantā trase tās sākumdaļā tiek orientēta kā autoceļa A10 Ventspils virziena tiešs un taisns turpinājums uz Rīgas pilsētas pusi. Caur mežu platībām, gar plānotajiem Priedaines kapiem trase tiek virzīta dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums virzienā, pēc tās šķērsošanas ar satiksmes pārvada palīdzību, trase tālāk virzās gar bijušās Jūrmalas pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedaine” teritoriju, tad pār bijušajiem Slēperu purva kūdras ieguves laukiem, līdz pie ūdens attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” dūņu laukiem trase tiek novirzīta pa kreisi, lai tālāk tā turpinātos pamattrases savienojuma ar Rīgas apvedceļu (autoceļš A5) virzienā. Savienojuma izbūves gadījumā ir paredzēts RZTK ceļu mezgls ar autoceļu A5, bet… Lasīt vairāk »

nevajag kapus Priedainē

nevajag kapus Priedainē

MiksK

Laikā, kad ekonomikā bija izsīkums, centos pēc iespējas vairāk vazāties pa visādām sabiedriskajām apspriešanām, ar nolūku, pavērot to, kā strādā cilšu dinamika. Skolā biju par to mācijies. Kas ir NYMBY un kas ne. Bet dzīvajā, biju pilnigā šokā, par to, cik liela neizprašana intelektuālajai Cambridge (Massachusetts) bagāto hipiju un nehipiju kopienai ir par to, kā notiek plānošana demokrātiskā sabiedrībā. No vienas puses (NYMBY), pēc manas piebildes, ka Massachusetts Avenue ir caurmērā 4-5 stāvu apbūve, auroja, ka pagājušajā nedēļā esot bijuši Manhetenā. No otras…liberāļi bija iedomājušies, ka pašrocīgi glābs šo te pilsētas daļu ar alus dārza ieviešanu. Attīstītāji, tikamēr, kautko purpināja,… Lasīt vairāk »

Kārlis

Mums no ASV nu gan nebūtu piemērs jāņem, tad jau labāk pēc Hitchhiker’s noskatamies arī šo te:

http://www.you…layer_embedded

MiksK

Nuu…vispār…sāk takā šķist, ka mans komentārs Kārli būs aizskāris. Atvainojos, ka uzjundiju naidu pret Kapitālistiem. Un, ja tā no sirds …nenosodīšu tevi, ja emigrēsi uz Dāniju!

Veiksmi pasniedzēja gaitās!

Kārlis

Kā maizi ēdam, tā dziemu dziedam – viens kapitālistu otrs nodokļu maksātāju.

MiksK

Vai Kārlis ēd "i to i drugoji i bez hļeba"? Nu jau nu gan, sāc runāt tā it kā kurlmēmakls būtu. Patīk izlikties, ka gravitācija uz tevi neattiecas?

Turpmāk, būtu labi, ja pats paklausītos lekcijas, ko iesaki citiem noskatīties, un ievērot, ka lielākā daļa no ļautiņiem, kas pa kaučko runā no kanceles, dara to izejot no savas personīgās pieredzes. Vēlies padalīties ar savu, vai turpināsim pamatskolas literatūras klasi? Var jau arī tā…esmu strādājis arī pie tādiem projektiem, kur Dainu skapis paša virsotnē.

Kārlis

Runas mākslas kurss palīdzēs jums:

Ātrāk un vieglāk atrast kontaktu ar cilvēkiem,

Kļūt pārliecinātākam publiskās uzstāšanās,

Iegūt pārrunu vadīšanas iemaņas,

Sagatavoties iestāšanai teātra augstskolās.

1. Izrunas diagnostika.

2. Elpošanas un balls-runas aparāta trenēšana.

3. Balss nostādne.

4. Runas defektu korekcija.

5. Runas aritmija.

6. Dikcija.

7. Ortoepija. Dialektu korekcija.

8. Balss diapazona attīstīšana.

9. Oratoru mākslas pamati.

Apmācību ilgums – 16 stundas. Nodarbības notiek – 1 stunda x 2 reizes nedēļā 2 mēnešu laikā. / Ekspress kurss – 15 stundas. Apmācību ilgums – 5 stundas x 3 dienas. Mācību maksa – 50Ls. Sertifikāts kursa beigās.

http://www.tia…/ritorika.html

MiksK

…man sieva ieteica paklusēt.

Valdis

GRUPas-93 svēts pienākums būtu neslēpties un satikties ar Priedaines iedzīvotājiem – noorganizējot viņiem semināru, kurā tiktu uzklausītas Priedaines iedzīvotāju vēlmes un domas. Tad ņemot vērā izpaustās idejas GRUPai-93 jānāk klajā ar kopīgu ideju, kā šo pilsētas vietu tālāk pilnveidot un uzlabot. Tāpēc GRUPa-93 – jūs esat laipni uzaicināta uz Priedaines iedzīvotāju sapulci. Informācija par šo sapulci būs pieejama Jūrmalas domē.

NeilsB

Jā. grupa93 piekrīt tikties ar Priedaines iedzīvotājiem. Laikus saskaņosim.

ctp

,grupas93′ ,SVĒTS" pienākums ,,dabūt cauri"Jūrmalas blēžu vēlmi.

Kā maksā, tā danco!

losangelos

Bet ko plānotāji un iedzīvotāji saka par šo? –

http://www.kas…i-riga-nogrims

Rieksts

pilsētas ko pēc apkārt redzam ir attiecīgā laika sabiedrības spogulis. Pilsētas plānojums ir vienošanās, kas atspoguļo sabiedrību. Kādi esam, par kādiem vēlamies kļūt un cik prasmīgi izdosies intereses līdzsvarot, tāds arī būs šis jaunais Jūrmalas plānojums.

minc

Not In My BackYard!!!!

baiba

Priedaine ka Jurmalas paberns nav pat paredzeta vieta,kur vasara nopeldeties,planotaji neaizmirstiet ka Priedaine nav jura!!!

Visa upes mala paredzeta tikai dazada veida piestatnem un buvem…….

jurmalnieks

Iespējams, ka Grupa93 ir lieliski plānotāji, bet šoreiz viņi ir sevi ir diskreditējuši izpildot tiešu pasūtījumu, nevis izsvērti sabalansējuši pilsētas attīstību un tās unikalitāti. Pavisam vienkāršs piemērs – 30 000 m2 meža vietā privātmājas. Kaut kā neiet ar ar šajā rakstā publicēto par vēlmi padarīt pilsētu daudzveidīgu. Kāpēc? Neviens nespēj atbildēt. Vienīgais arguments, ka ūdensvadam un kanalizācijai jāpieslēdz pēc iespējas vairāk klientu ( būvvaldes vadītājas V. Zvejnieces viedoklis ). Ja no tāda aspekta tiek veikta plānošana, tad tas ir vairāk kā nožēlojami. Arī, ja rūpīgāk palasa dokumentus, tad 50% dzīvokļu tiek paredzēts daudzstāvu apbūvē pie Lielupes ietekas jūrā. Domei un… Lasīt vairāk »

krista to aija

Zināmā mērā Jūrmalas dome mācījusies no zaudējumiem Satversmes tiesā. Tāpēc likumā noteikto procesuālo kārtību viņi ar Grupas 93 palīdzību cenšās ievērot. Neviens vairs nenoliedzami nevar teikt, ka sabiedrība slīdzdakība ir tikai formāla. Taču ir viens BET. Šaubos, vai cilvēku izteiktie viedokļi, kas nav izteikti rakstveidā, tiks pat apspriesti. Lielākais domes un plānotāju klupšanas akmens ir priekštats, ka t.s.attīstības teritorijās nav jānoteic mērķis, kādam tās tiks izmantotas. Tas ir nelikumīgi. Plānā mērķim jābūt, jo detālplānojums tikai var precizēt attiecīgās teritorijas izmantošanu. Varu Jums tikai piekrist, ka pašvaldības īpašumā esošās zemes (galvenokārt dabas pamatne) , kas vēl pa lēto nav iztirgotas blēžiem… Lasīt vairāk »

eds

-что нибудь пиздатое. Marijas Vorobjovas sapņi par “Jūrmalas siltumu”, Vidzemes pievienošanu Krievijai un “hujņe” nomaiņu ar “pizdatoje” In Uncategorized on Maijs 19, 2010 at 12:19 pēcpusdienā Kā konstatēja Jūrmalas Ziņu Aģentūra, ļoti aizraujoša lasāmviela izrādījusies deputātes Marijas Vorobjovas atstātie “prātojumi” sociālajā tīklā Twitter Ņemot vērā, ka vairums viņas atstāto ierakstu, mūsuprāt, ir diezgan bezjēdzīgi un plašākai auditorijai neinteresanti Jūrmalas Ziņu Aģentūra atlasīja vērtīgākos M. Vorobjovas domu graudus. •11. maijs, 2010. Что вы думаете о приватизации городских предприятий Юрмалы? Теплоснабжение к примеру. Поделитесь мыслями! •17. nov., 2009. Видземе – бывшая Латвия, присоединилась к Российской федерации в 2015 году http://vidzeme.ru/ •15.nov., 2009.… Lasīt vairāk »

eds

Trešajā variantā trase tās sākumdaļā tiek orientēta kā autoceļa A10 Ventspils virziena tiešs un taisns turpinājums uz Rīgas pilsētas pusi. Caur mežu platībām, gar plānotajiem Priedaines kapiem trase tiek virzīta dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums virzienā, pēc tās šķērsošanas ar satiksmes pārvada palīdzību, trase tālāk virzās gar bijušās Jūrmalas pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedaine” teritoriju, tad pār bijušajiem Slēperu purva kūdras ieguves laukiem, līdz pie ūdens attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” dūņu laukiem trase tiek novirzīta pa kreisi, lai tālāk tā turpinātos pamattrases savienojuma ar Rīgas apvedceļu (autoceļš A5) virzienā. Savienojuma izbūves gadījumā ir paredzēts RZTK ceļu mezgls ar autoceļu A5, bet… Lasīt vairāk »

nevajag kapus Priedainē

nevajag kapus Priedainē

MiksK

Laikā, kad ekonomikā bija izsīkums, centos pēc iespējas vairāk vazāties pa visādām sabiedriskajām apspriešanām, ar nolūku, pavērot to, kā strādā cilšu dinamika. Skolā biju par to mācijies. Kas ir NYMBY un kas ne. Bet dzīvajā, biju pilnigā šokā, par to, cik liela neizprašana intelektuālajai Cambridge (Massachusetts) bagāto hipiju un nehipiju kopienai ir par to, kā notiek plānošana demokrātiskā sabiedrībā. No vienas puses (NYMBY), pēc manas piebildes, ka Massachusetts Avenue ir caurmērā 4-5 stāvu apbūve, auroja, ka pagājušajā nedēļā esot bijuši Manhetenā. No otras…liberāļi bija iedomājušies, ka pašrocīgi glābs šo te pilsētas daļu ar alus dārza ieviešanu. Attīstītāji, tikamēr, kautko purpināja,… Lasīt vairāk »

Kārlis

Mums no ASV nu gan nebūtu piemērs jāņem, tad jau labāk pēc Hitchhiker’s noskatamies arī šo te:

http://www.you…layer_embedded

MiksK

Nuu…vispār…sāk takā šķist, ka mans komentārs Kārli būs aizskāris. Atvainojos, ka uzjundiju naidu pret Kapitālistiem. Un, ja tā no sirds …nenosodīšu tevi, ja emigrēsi uz Dāniju!

Veiksmi pasniedzēja gaitās!

Kārlis

Kā maizi ēdam, tā dziemu dziedam – viens kapitālistu otrs nodokļu maksātāju.

MiksK

Vai Kārlis ēd "i to i drugoji i bez hļeba"? Nu jau nu gan, sāc runāt tā it kā kurlmēmakls būtu. Patīk izlikties, ka gravitācija uz tevi neattiecas?

Turpmāk, būtu labi, ja pats paklausītos lekcijas, ko iesaki citiem noskatīties, un ievērot, ka lielākā daļa no ļautiņiem, kas pa kaučko runā no kanceles, dara to izejot no savas personīgās pieredzes. Vēlies padalīties ar savu, vai turpināsim pamatskolas literatūras klasi? Var jau arī tā…esmu strādājis arī pie tādiem projektiem, kur Dainu skapis paša virsotnē.

Kārlis

Runas mākslas kurss palīdzēs jums:

Ātrāk un vieglāk atrast kontaktu ar cilvēkiem,

Kļūt pārliecinātākam publiskās uzstāšanās,

Iegūt pārrunu vadīšanas iemaņas,

Sagatavoties iestāšanai teātra augstskolās.

1. Izrunas diagnostika.

2. Elpošanas un balls-runas aparāta trenēšana.

3. Balss nostādne.

4. Runas defektu korekcija.

5. Runas aritmija.

6. Dikcija.

7. Ortoepija. Dialektu korekcija.

8. Balss diapazona attīstīšana.

9. Oratoru mākslas pamati.

Apmācību ilgums – 16 stundas. Nodarbības notiek – 1 stunda x 2 reizes nedēļā 2 mēnešu laikā. / Ekspress kurss – 15 stundas. Apmācību ilgums – 5 stundas x 3 dienas. Mācību maksa – 50Ls. Sertifikāts kursa beigās.

http://www.tia…/ritorika.html

MiksK

…man sieva ieteica paklusēt.

Valdis

GRUPas-93 svēts pienākums būtu neslēpties un satikties ar Priedaines iedzīvotājiem – noorganizējot viņiem semināru, kurā tiktu uzklausītas Priedaines iedzīvotāju vēlmes un domas. Tad ņemot vērā izpaustās idejas GRUPai-93 jānāk klajā ar kopīgu ideju, kā šo pilsētas vietu tālāk pilnveidot un uzlabot. Tāpēc GRUPa-93 – jūs esat laipni uzaicināta uz Priedaines iedzīvotāju sapulci. Informācija par šo sapulci būs pieejama Jūrmalas domē.

NeilsB

Jā. grupa93 piekrīt tikties ar Priedaines iedzīvotājiem. Laikus saskaņosim.

ctp

,grupas93′ ,SVĒTS" pienākums ,,dabūt cauri"Jūrmalas blēžu vēlmi.

Kā maksā, tā danco!

losangelos

Bet ko plānotāji un iedzīvotāji saka par šo? –

http://www.kas…i-riga-nogrims

Renārs Putniņš

Šis Tev padevies ir jautri…

1.Z.Trīces

2.Cunami

3.Zemienes un krasts zem jūras līmeņa

4. Gatavojamies evakuācijai uz Gaiziņu un Mākoņkalnu, ja tik tie pēkšņi nepaliek par vulkāniem.

p.s. Kundzīte reāli atlaidusi "Apocalypse now , get ready for this!!!" A te vēl kāds sapņo par Jūrmalu, Liepāju, Vpili un Rīgu …

Rieksts

pilsētas ko pēc apkārt redzam ir attiecīgā laika sabiedrības spogulis. Pilsētas plānojums ir vienošanās, kas atspoguļo sabiedrību. Kādi esam, par kādiem vēlamies kļūt un cik prasmīgi izdosies intereses līdzsvarot, tāds arī būs šis jaunais Jūrmalas plānojums.

minc

Not In My BackYard!!!!

baiba

Priedaine ka Jurmalas paberns nav pat paredzeta vieta,kur vasara nopeldeties,planotaji neaizmirstiet ka Priedaine nav jura!!!

Visa upes mala paredzeta tikai dazada veida piestatnem un buvem…….

Caurbrauktuve

Kāpēc Priedaini ir jātaisa par automašinu caurbrauktuvi? Tas nav ne gudri ne pareizi. Tas ko saka paši iedzīvotāji šajā jautājumā nav ņemts vērā. Tāpēc šis projekts ir noraidāms un pārtaisāms atbilstoši demokrātiskiem principiem, kur tiktu apsriesti jautājumi ari ar pamatiedzīvotājiem, nevis uzspiestas dažu bagāto ļautiņu intereses.

Gatis

Neizdodas plānā saskatīt, ka Priedainē būtu caurbrauktuve. Tieši otrādi – Priedainei cauri ejošā iela tālāk uz Rīgas pusi nemaz tā īsti neturpinās. Tas taču ir ekskluzīvi – tādu brīnumu, kā "necaurbraucamu" apdzīvotu vietu Pierīgā ir maz, un vēl pie ūdeņiem. Par ko īsti ir uztraukums? (neesmu šī plāna plānotājs, domnieks vai jūrmalnieks, tik brīnos)

Pietiek.lv

Mēs, Priedaines iedzīvotāji, esam izvēlējušies šo Dieva aizmirsto nostūrīti savai dzīvei tādu, kādu to pieņem mūsu apziņa par apkārtējās vides esamību un attīstības pakāpi. Vietu, kuru ir apgājušas ar līkumu PSRS laiku vērienīgās apbūves visā Jūrmalas teritorijā, degradējot to kā kūrortu. Katrs pie varas esošais priekšstāvis centās atstāt savu ietekmes un varenības zīmolu Jūrmalas arhitektūrā (Deglavs, Ūsiņš, Inkulis, Lapins, Hlevickis, Munkevics, Dzenītis). Tagad šie būvniecības monstri rēgojas tukši, tiek izdemolēti, piesavināti, laika zoba grauzti. Vēsturiskie objekti ir pamesti, valsts nozīmes sanatorijas – iztirgotas (Ķemeru sanatorija). Kūrorta pilsētā slejas stikla un betona celtnes, bet meži ir iznīcināti. Patlaban Jūrmalas dome ir… Lasīt vairāk »

Toms

Vai ir latviskojums terminam NIMBY?

jtd

Provinciālisms.

Kaut NIMBY ir konkrētāks termins.

IMHO pateicoties dzelzceļam, Priedaine jau tagad ir "caurbrauktuve".

NIMBY

Silti iesaku – DesertoRosso-Antonioni-1964

jans berzins

Man patīk grupas 93 pieeja plānošanai.

aija

tiek skaidri lobetas atsevisku personu intereses ,to personu kuras ir nopivatizejusas Lielupes attekas/ta sauktas Bumbura attekas/krastmalu,kur vel padomju laikos vareja cilveki iet peldeties un sauloties.Tautai jazin savi varoni 1996.gada Jurmalas dome iznomaja Vaivaru rehablitacijas centra direktoram,kurs bija ari pasvaldibas deputats A.Vetram zemes gabalu 6162m/2 Upmalas iela Nr.5,arhitektam U.Senbergam 2858m/2 Upmalas iela Nr.5,Vaivaru kirurgam V.Gilim 3924m/2 Salaspils iela Nr.1/a /Sobrid ta jau ir privatizeta un pardota, zemes gabalam apkart ie zogs/G.Neimanim Salaspils iela Nr.1 3270m/2 un Andrejam Strautinam 2994m/2 Marupes iela Nr.1/a..Sajos zemes gabalos pie Lielupes attekas paredzets izveidot daudzprofila udenssporta bazes,kuras bus iespejams nodarboties ari personam ar kustibu traucejumiem.Un tas… Lasīt vairāk »

56
0
Lūdzu, komentējietx