Rīgas Celtniecības koledžas vīzija — SAMPLING

Novembrī noslēdzās konkurss Rīgas Celtniecības koledžai, — tā uzdevums bija piedāvāt nākotnes attīstības vīziju esošās skolas ēkas atjaunošanai un paplašināšanai, kur atrastos nepieciešamās darbnīcas, auditorijas un kopmītnes, — skolai, kurā vidējo izglītību un prasmes apgūst arī nākamie arhitektūras tehniķi, restauratori un būvnieki. Deviņu iesniegto priekšlikumu konkurencē par labāko pārliecinoši tika atzīts biroja SAMPLING priekšlikums, kas jauno piebūvi risināja kā trīs atsevišķus apjomus, īpašu uzsvaru liekot uz iestādes atvēršanu un integrāciju apkārtējā pilsētvidē, uzburot projektā īpašo telpisko sajūtu un vietas gaisotni, ko novērtēja arī žūrija.

Skolu un citu izglītības iestāžu (augstskolu, bērnudārzu, mūzikas un mākslas skolu) arhitektūra šodienas Latvijā arvien ir  ļoti pieticīga mūsdienīgu risinājumu, meklējumu, un līdz ar to arī — veiksmīgu atradumu ziņā. Arvien dominē pieeja, kur ir uzsvars uz funkcionālistisku mācību telpu un gaiteņu izkārtošanu, stipri mazāk vērības pievēršot telpiskajiem, urbānajiem, sociālajiem u.c.  arhitektūras konceptuālajiem  aspektiem, kam būtu jābūt svarīgiem, lai radītu tādas izglītības ēkas, kas kalpo par vietām mūsdienīgam izglītības procesam. Starp nedaudzajiem veiksmīgajiem piemēriem visspilgtākais, protams, ir Saldus Mūzikas un mākslas skola (MADE, 2013), bet jāpiemin arī citi vairāk vai mazāk izdevušies mēģinājumi kā dažas jaunas augstskolu būves (LU, Mākslas akadēmija, RTU) vai, piemēram, Ādažu sākumskola.

SAMPLING projekts Rīgas celtniecības koledžas paplašinājumam ir šādi centieni, — ar arhitektūras un telpas veidošanas paņēmieniem radīt atvērtu, dinamisku struktūru, nākotnes izglītības modelī balstītu un apkārtējā pilsētvidē integrētu iestādi. Citējot žūriju, — SAMPLING darbs ir balstīts «uz izpratni par nepieciešamo brīvo un nepiespiesto atmosfēru izglītības iestādes telpiskajā plānojumā, arhitektoniskajos un interjeru risinājumos telpās, kas darbā veiksmīgi ilustrētas kolāžās un tēlainos aprakstos. Telpiskā struktūra ir organizēta meistarīgi, funkcionāli pamatoti sapludinot iekštelpu ar ārtelpu, kā arī loģiski un veiksmīgi integrējot esošo ēku un jaunceltni vienotā telpiskā struktūrā.[…] Teritorijas iekšējā iela stratēģiski un loģiski organizē gan skolas piegādes, gan evakuācijas un ikdienas plūsmas, vienlaikus saista koledžu ar apkārtējo infrastruktūru, veidojot funkcionālu un baudāmu urbāno atmosfēru.»

SAMPLING priekšlikums

Ēka kā būvlaukums

Būvlaukums ir ārkārtīgi aizraujoša vieta, to varētu vērot stundām ilgi. Tā ir kā izrāde, kas sākas tukšā vietā un beidzas ar jaunu ēku, procesa laikā saglabājot intrigu par gala iznākumu. Visam centrā ir celtņi, kas, līgani kustoties, pārvieto lielus un smagus būvmateriālus un pat veselas ēkas daļas. To visu, saskaņoti darbojoties, pārtver un īstajā vietā novieto būvnieku grupa. Citi pa to laiku steidz pretī piegādes transportam, kas, spalgu pīkstienu pavadīts, atpakaļgaitā cenšas piekļūt pēc iespējas tuvu izkraušanas vietai.

Ēkas vēsturiskajā apjomā baltos uzsvārčos rosās restauratori. Viņi meistarīgi un ļoti rūpīgi atbrīvo pagātnes mantojumu no laika uzslāņojumiem, atgriežot tam sākotnējo vērtību. Būvē ierodas inženieri un arhitekti. Viņi ir patīkami satraukti, — pa nedēļu būvlaukumā daudz kas mainījies, un to visu gribas kārtīgi izpētīt. Redzot, ka ieceres īstenojušās veiksmīgi, viņi atzinībā pliķē būvdarbu vadītājam pa plecu. Arī pasūtītājs uz mirkli piemirst par neskaitāmajām tāmes pozīcijām un sapņaini veras debesīs cauri kolonnu un siju mežam.

Būvniecība ir ārkārtīgi atbildīgs darbs, un it visi tajā iesaistītie veido vidi, kurā mēs nākotnē dzīvosim. Rīgas Celtniecības koledža ir vieta, kurā šie profesionāļi tiek sagatavoti, tāpēc mācību videi jābūt iedvesmojošai. Šī skolas piebūvē iecerēta kā vieta, kurā viss veltīts būvprocesa izziņai. Ēka ir vieta eksperimentiem un, ne mazāk būtiski, – vieta, kas ļauj lepoties ar padarīto nu parādīt to plašākai sabiedrībai.

Koncepcija

Jaunā ēka pret Akadēmijas laukumu veidota no vairākiem apjomiem, tādējādi salāgojot jaunbūvi ar pilsētas centram raksturīgo mērogu. Reizē cokolstāvs apjomus apvieno vienā ansamblī, — katras ēkas cokolam ir atšķirīgs ritms un raksturs, taču tiem visiem vienojošs ir tonis un materialitāte. Iedvesmas avots šai arhitektūras valodai ir, piemēram, Boloņas centra vēsturiskā apbūve, kur dažādos namus vienotā sistēmā saista pirmā stāva galerijas.

Ēkas ielas līmenī izkārtotas funkcijas, kas aicina mijiedarboties ar apkārtējo vidi un rosina garāmgājēju interesi. Kafejnīcai iespējams pilnībā atvērt stiklotās vitrīnas, siltajā sezonā paplašinot to ar āra terasēm.

Skolas darbnīcu telpās arī iespējams pacelt vārtus, kas vērsti uz parku. Tas ļauj atvērt audzēkņu darbu izstādes plašākai publikai, vai pat veidot radošu darbu ekspozīcijas publiskajā ārtelpā. Turklāt stiklotie vārti arī aizvērtā stāvoklī darbnīcas paver garāmgājēju skatam, tādā veidā popularizējot apgūstamos arodus un veicinot audzēkņu lepnumu par savu skolu.

Arī sporta zālei ir savdabīga saikne ar apkārtējo vidi. Tā ir iedziļināta attiecībā pret ielas līmeni, un skats no ārpuses līdzinās tam, kas uz atlētiem paveras no stadiona tribīnēm: vecāki var vērot savu bērnu sporta treniņus, un jaunieši var sekot līdzi savu draugu basketbola vai volejbola turnīriem.

Ēka ir celtniecības procesu un elementu izrāde — ne vien koledžas audzēkņu darbi, bet arī pati celtnes arhitektūra demonstrē dažādus materiālus, konstruktīvos risinājumus, apdares tipus un mūsdienu inženiertehniskos sasniegumus. Skolas arhitektūra nav kā stīvs ietvars mācību procesiem; tā ļaujas transformācijai, izziņai un, iespējams, pat pašu studentu uzlabojumiem.

Žūrijas vērtējums

Arhitektūra

Arhitektoniski kvalitatīvs risinājums, būvapjomu izkārtojums atbilst vides kontekstam un harmoniski iekļaujas pilsētvidē, apvienojot klasisko ar laikmetīgo. Arhitektūras risinājumu formu valoda ir skaidra, precīzi pamatota un vienlaikus arī pietiekoši izteiksmīga. Būvapjomu kārtojums ir samērā gleznains un līdzsvarots, kas nodrošina Akadēmijas laukuma ziemeļrietumu malas telpisko ietvaru.

Piedāvātās idejas balstītas uz izpratni par nepieciešamo brīvo un nepiespiesto atmosfēru izglītības iestādes telpiskajā plānojumā, arhitektoniskajos un interjeru risinājumos telpās, kas darbā veiksmīgi ilustrētas kolāžās un tēlainos aprakstos. Telpiskā struktūra ir organizēta meistarīgi, funkcionāli pamatoti sapludinot iekštelpu ar ārtelpu, kā arī loģiski un veiksmīgi integrējot esošo ēku un jaunceltni vienotā telpiskā struktūrā. Labi risinātas darbnīcas, to izvietojumam un funkcionalitātei. Oriģināls un asprātīgs ir sporta zāles piedāvājums sasaistē ar skolu un dienesta viesnīcu.

Koledžas telpu funkcionalitāte un plānojums ir labi nolasāms, pateicoties labai projekta grafiskajai kvalitātei. Piedāvāto risinājumu izklāsts un ideju teorētiskais pamatojums ir skaidrs. Dienesta viesnīcas plānojums nav racionāls, jo komunikāciju un rekreācijas telpu platība ievērojami pārsniedz dzīvojamo telpu platību. Divām dzīvojamajām telpām paredzēts kopīgs, caurstaigājams un neērts sanmezgls. Nav piedāvāti risinājumi lielo stikloto fasāžu noēnošanai.

Funkciju zonējums un plūsmas

Teritorijas iekšējā iela stratēģiski un loģiski organizē gan skolas piegādes, gan evakuācijas un ikdienas plūsmas, vienlaikus saista koledžu ar apkārtējo infrastruktūru, veidojot funkcionālu un baudāmu urbāno atmosfēru. Labi plānota jaunā korpusa centrālā ieeja, racionāla gājēju, velosipēdistu un transporta plūsmu organizācija. Dienesta viesnīcas 1. stāva izveidojums demonstrē gan pilsētvides atmosfēras izjūtu, gan izpratni par publiskās telpas kvalitātēm. Zemes līmenī paredzētas 8 autostāvvietas. To skaits ir nepietiekams, bet piebrauktuves izmēru dēļ tajās faktiski nav iespējams iebraukt.

Teritorija un ainava

Pilsētas nozīmes publiskā ārtelpa — Akadēmijas laukums – risināts kā skolas parks.  Piedāvātais risinājums kā dabiskās dabas daļa ar uzsvērtu ainaviskā plānojuma kompozīciju disonē ar apkārtējo pilsētvidi, ignorējot esošos nozīmīgos apkārtējās apbūves elementus un Akadēmijas laukuma statusu. (Akadēmijas laukums ir publiskais laukums (pilsētas ārtelpa), to nevar veidot tikai kā RCK piekrītošu teritoriju). Laukumu ietverošo ēku un laukuma sabiedriskā nozīme prasa pilsētas vēsturisko apstādījumu veidošanas tradīcijām atbilstošākus risinājumus bez pārsātinātinājuma ar funkciju dažādību

Žūrijas komisijas rekomendācijas pasūtītājam

Atsevišķi konstruktīvie un tehniskie risinājumi būtu jāpilnveido atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem un energoefektivitātes prasībām, taču vēlams, lai konkursa priekšlikumā piedāvātās inovatīvās idejas, piemēram, par dienesta viesnīcas komunālo telpu kvalitāti un platību optimizāciju uz mikro labierīcībām tiktu kvalitatīvi diskutētas tālākā projektēšanas procesā. Projekta īstenošanas gaitā ieteicams saglabāt trīs dalīto būvapjomu kompozīciju pret Akadēmijas laukumu, neveidojot viengabalainu, monolītu apjomu. Jāpievērš uzmanību apjoma risinājumam pret Gogoļa ielu kontekstā ar arhitektūras pieminekli Gaiziņa ielā 1. Ja priekšlikuma īstenošanas laikā vienlaikus tiks izstrādāts risinājums Akadēmijas laukumam, īpašu uzmanību jāpievērš publiskās ārtelpas izveidei, respektējot vietas nozīmi un Rīgas vēsturiskā centra apstādījumu izveides tradīcijas. Lai risinātu optimālu autostāvvietu skaitu, kā arī vietu tehniskām telpām, izskatīt iespēju to izvietojumam zemākā līmenī — zem sporta zāles un dienesta viesnīcas.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
0
Lūdzu, komentējietx