Pāvilostas jaunais redzējums

Mērniecības un teritoriju plānošanas uzņēmuma Metrum speciālisti 1.decembrī Pāvilostas domniekiem un iedzīvotājiem prezentēja divas alternatīvas koncepcijas Pāvilostas telpiskajai attīstībai. Tās sagatavotas, izstrādājot Pāvilostas teritorijas plānojumu 2007.—2019.gadam.

Ar prezentāciju Pāvilostā Metrum iecerēja aktivizēt sabiedrību, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli ne tikai normatīvajos aktos noteiktajos apspriešanas posmos, bet jau plānošanas gaitā, pirms pirmās redakcijas nodošanas sabiedriskajai apspriešanai.

«Mūsu pieredze liecina, ka par sabiedrības aktīvu iesaistīšanu teritorijas plānošanas procesā daudz runā, bet faktiski iedzīvotāji plānojuma risinājumus ierauga tikai tā izstrādes beigu fāzē — teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā. Mūsu pieeja ir rādīt šo procesu — idejas, skices, koncepcijas — jau plānojuma izstrādes gaitā, tādējādi aicinot iedzīvotājus domāt ne tikai katram par savu teritoriju atsevišķi, bet gan pilsētas attīstību kopumā,» uzsver Metrum teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, arhitekte un šī projekta vadītāja Inguna Jekale.

Pāvilostas teritorijas izpēti un plānojuma izstrādi Metrum sāka šī gada martā. Speciālistu veiktā Pāvilostas pilsētas un tās apkārtnes izpēte, kā arī iedzīvotāju aptauja parādīja, ka nozīmīgākā ir pilsētas vēsturiskā daļa — Vecā Pāvilosta, osta un dabas vērtības — jūras krasts, kāpu zona, upe ar tai piegulošo teritoriju un mežs. Pilsētas attīstības iespējas iedzīvotāji saista ar mazstāvu apbūvi, kā arī viesnīcu, viesu māju, kempingu ienākšanu šajā vidē, prognozējot, ka līdzās cilvēkiem, kas šeit dzīvo visu gadu, vasarā pilsēta ir atvērta sezonas iedzīvotājiem un ūdens sporta veidu cienītājiem.

Pēc esošās situācijas apzināšanas Metrum plānotāji izstrādāja divas Pāvilostas pilsētas telpiskās attīstības koncepcijas, kas tika parādītas arī kā zemes izmantošanas alternatīvas pilsētas teritorijai.

Trīs Pāvilostas [idejas skice] pilsētas attīstību saista ar trim konkrētiem rajoniem: Veco Pāvilostu, Jauno Ciemu un teritoriju ap Malduguņu orgu. Tajā mazstāvu un vairākstāvu dzīvojamās un publiskās teritorijas akcentē iebraukšanu pilsētā un izplešas starp pilsētas centrālo ielu — Dzintara ielu — un Zaļkalna mežu. Ražošanas apbūvi un sabiedriskās funkcijas šī koncepcija plāno dziļāk esošajā teritorijā ap tā dēvēto Spirtnīcu. Teritorijā pie jūras svarīgākās ir dabas vērtības un kultūrvēsturiskā apbūve ar aizsargājamajām teritorijām, osta kā pilsētas ekonomiskās attīstības dzenulis. Piejūras mežos un Sakas upes palienei pieguļošajās zemēs koncepcija Trīs Pāvilostas paredz rekreāciju.

Sakas ceļš [idejas skice] galveno uzmanību pievērš Sakas upei kā centrālajai asij, ap kuru jāorganizē pilsētas dzīve. Atšķirībā no koncepcijas Trīs Pāvilostas, kur uzsvērti trīs kodoli, koncepcijas Sakas ceļš pamatā ir lineārs pilsētas tēls kā veselums, pilsētai attīstoties gar Sakas upi un tai paralēlo Dzintara ielu, kurai raksturīga dzīvojamā apbūve, papildināta ar sabiedrisko funkciju un ostu. Īpaši uzsvērta Sakas upes ieleja, kur upes kreisajā krastā, aiz palieņu teritorijas plānota mazstāvu dzīvojamā apbūve un salīdzinoši plaša rekreācijas zona, iekļaujot arī valsts īpašumā esošo meža teritoriju.

Patlaban lielāku atbalstu guvusi koncepcija Trīs Pāvilostas. No iedzīvotājiem Metrum teritorijas plānotāji saņēmuši atbalstu apbūvei, tai skaitā vairākstāvu, Malduguns orgas un Zaļkalnu meža teritorijā, saglabājot zaļo zonu, kā arī ceļa izbūvei gar Zaļkalna mežu Ventspils šosejas virzienā. Atzinīgi vērtēta Pāvilostai raksturīgās kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšana. Satraukumu daļai privāto zemju īpašnieku rada vietas, kur koncepcijās paredzēta sabiedrisko un komerciestāžu apbūve uz privātīpašumā esošas zemes, un vietas ar rekreācijai jeb publiskai pieejamībai iecerētu objektu būvi, kas ir pretstatā viņu vēlmei apbūvēt šīs teritorijas ar mazstāvu, 1—2 stāvu savrupmāju dzīvojamām mājām. Aktuāls arī jautājums par iespējām privātīpašniekiem, kuru teritorijās iecerēts saglabāt vērtīgās piekrastes zaļumu teritorijas, saņemt likumā paredzēto valsts kompensāciju. Dažādi ir iedzīvotāju vērtējumi par Sakas upes krastu izmantojamību un spriedumi par to, kāda veida ražošana pilsētā attīstāma.

Koncepcijai Sakas ceļš izteikta kritika galvenokārt par plānotāju paredzēto apbūves un rekreācijas zonu izvietojumu Sakas upes abos krastos. Iedzīvotāji pretrunīgi vērtē mazstāvu dzīvojamās apbūves zonas plānošanu Sakas upes kreisajā krastā, izsakot viedokli, ka šajā koncepcijā iecerēto ideju realizāciju sadārdzinās nepieciešamība veikt papildus komunikāciju, ceļu un pievedceļu izbūvi. Abas koncepcijas kritizē par daudzajām vietām, kas atvēlētas neapbūvējamo zaļumu teritorijām.

Domes pārstāvji un pilsētas iedzīvotāji tomēr vairāk uzmanības koncentrē uz individuālajām interesēm, nekā kopējo pilsētas attīstības perspektīvu. «Taču, aplūkojot pilsētas attīstību kopumā un vērtējot savu zemes īpašumu apkārtējās pilsētvides kontekstā, iespējams izvairīties no neprognozētām aktivitātēm blakus teritorijās, kuru rezultātā individuālu īpašumu vērtība var arī mazināties,» norāda viens no Pāvilostas telpiskās attīstības koncepciju autoriem, arhitekts, filozofijas doktors Jānis Taurens. «Pāvilostas gadījumā svarīga ir arī iedzīvotāju sapratne, ka šīs pilsētas dabas vērtības — jūras krasts, kāpu zona, kā arī Sakas upes palieņu pļavas un mežs ir tās bagātība. Tās ignorējot un apbūvējot, tā vairs nebūs tā Pāvilosta, uz kuru cilvēki brauc.»

Pēc pašvaldības deputātu lēmuma, kurai no divām izstrādātajām Pāvilostas telpiskās attīstības koncepcijām dodama priekšroka, teritorijas plānošanas process tiks virzīts tālākai izstrādei. Pāvilostas teritorijas plānojuma pirmo redakciju plānots sagatavot nākamā gada sākumā.

Vizma Ģēģere

Sakas novada domes projektu koordinatore

Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba gaitā divas alternatīvas Pāvilostas pilsētas telpiskās attīstības koncepcijas Trīs Pāvilostas un Sakas ceļš ar vizuālajiem attēliem kartē un skaidrojumiem tika piedāvātas pilsētas iedzīvotājiem Sakas novada avīzes Pāvilostas—Sakas Ziņas speciālizdevumā, kuru sagatavoja un izdeva plānojuma izstrādes veicēji Metrum speciālisti. Iedzīvotāji varēja paust savu viedokli, aizpildot anketu, kas bija publicēta avīzē, un iesniegt to 1.decembra darba grupas tikšanās reizē ar vietējiem iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Tika iesniegta 21 aizpildīta anketa, no kurām 20 anketās balsots par koncepciju Trīs Pāvilostas. Līdz ar to darba grupa, apspriežoties ar Sakas novada domes deputātiem, par pamatu teritorijas plānojumam izvēlējās koncepciju Trīs Pāvilostas.

Dalīties ar ierakstu:

0 0 Balsis
Raksta vērtējums
guest
10 Komentāri
vecākie
jaunākie visvairāk skatītie
Iekļautās atsauksmes
Apskatīt visus komentārus
Artis Zvirgzdiņš

Manuprāt, šāda pieeja varētu būt pozitīvs paraugs daudziem piekrastes ciemiem un pilsētiņām. Un – ne tikai piekrastē.

Izvērtējot esošās vērtības, kas rada vietas īpašo pievilcību, attīstībai tiek noteikti skaidri virzieni un robežas. Patīkami, ka arī iedzīvotāju iesaistīšana plāna tapšanā un vērtēšanā, šķiet, nav tikai formāla, kā tas ierasts. Arī divi konceptuāli atšķirīgie varianti piedāvā izvēli.

Svarīgi, lai arī Pāvilostas iedzīvotājiem plāns šķistu kā savējais, kā attīstības iespēja, ne draudi vai ierobežojumi.

vt

trīs vēji, come on

wtf

kāds te sakars ar trim vējiem?

Gizzzmo

tads ka vinu te nav!

Garett

http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-t.fb4pfgd.info <a href="http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-h.fb4pfgd.info">d695589 cd174a986f62cabe7e02b3c34 </a> [url]http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-b1.fb4pfgd.info[/url] [url=http://d695589cd174a986f62cabe7e 02b3c34-b2.fb4pfgd.info]d695589cd 174a986f62cabe7e02b3c34[/url] [u]http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-b3.fb4pfgd.info[/u] 57d12818c724def9553d777cb 035c034

Artis Zvirgzdiņš

Manuprāt, šāda pieeja varētu būt pozitīvs paraugs daudziem piekrastes ciemiem un pilsētiņām. Un – ne tikai piekrastē.

Izvērtējot esošās vērtības, kas rada vietas īpašo pievilcību, attīstībai tiek noteikti skaidri virzieni un robežas. Patīkami, ka arī iedzīvotāju iesaistīšana plāna tapšanā un vērtēšanā, šķiet, nav tikai formāla, kā tas ierasts. Arī divi konceptuāli atšķirīgie varianti piedāvā izvēli.

Svarīgi, lai arī Pāvilostas iedzīvotājiem plāns šķistu kā savējais, kā attīstības iespēja, ne draudi vai ierobežojumi.

vt

trīs vēji, come on

wtf

kāds te sakars ar trim vējiem?

Gizzzmo

tads ka vinu te nav!

Garett

http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-t.fb4pfgd.info <a href="http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-h.fb4pfgd.info">d695589 cd174a986f62cabe7e02b3c34 </a> [url]http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-b1.fb4pfgd.info[/url] [url=http://d695589cd174a986f62cabe7e 02b3c34-b2.fb4pfgd.info]d695589cd 174a986f62cabe7e02b3c34[/url] [u]http://d695589…4a986f62cabe7e 02b3c34-b3.fb4pfgd.info[/u] 57d12818c724def9553d777cb 035c034

10
0
Lūdzu, komentējietx