a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

LU aicina studēt telpisko plānošanu

<< Studijas

LU aicina studēt telpisko plānošanu

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas profesionālajā maģistra studiju programmā gan praksē strādājošus teritorijas attīstības plānotājus, gan jaunus interesentus — dažādu nozaru absolventus, tostarp arī arhitektus un ainavu arhitektus. Pieteikšanās līdz 12. jūlijam.

Telpiskās attīstības plānošanas maģistru studijas ietvaros tiek sagatavoti profesionāli starpnozaru plānošanas speciālisti. Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot teritorijas attīstības plānošanas pamatus un metodiku, stratēģisko, teritorijas un vides plānošanu, tiesību pamatus, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) un kartogrāfiju, vadības un vides zinības, pilsētu un lauku ekonomiku, strādājot praksēs pašvaldībās un plānošanas birojos, izstrādājot kursa darbus konkrētām Latvijas pašvaldībām, pilsētām un lauku novadiem (piem. Cēsu un Lielvārdes pilsētām, Ķekavas, Ērgļu un  Auces novadiem u.c.).

Tieši šobrīd, pēc jaunā jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma pieņemšanas, plānotājiem paveras plašs darba lauks – arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvai pilsētvidei, pēc novadu reformas pašvaldībām sagatavojami jauni teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: attīstības stratēģijas, programmas un teritorijas plānojumi, kas dod plašas iespējas studiju programmu beigušajiem iesaistīties plānošanas procesos.

Iestājoties 2012./2013.mācību gadā studentiem pirmo reizi tiks dota iespēja specializēties vides plānošanā. 

Telpiskās attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamība slēpjas plānošanas teorijas, tēmu un praktisko iemaņu apguves sasaistē:

 • Studiju programma divos mācību gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot prakses pašvaldībās un plānošanas birojos, kā arī kursa darbu un maģistra daba izstrādi.
 • Studiju programmas īstenošanu nodrošina mācību spēki (plānotāji, arhitekti, ģeogrāfi, vides speciālisti, ekonomisti u.c.) no LU ĢZZF, citām LU fakultātēm, Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī vieslektori no ārvalstīm un plānošanas praktiķi.
 • Studiju laikā ir iespēja radošai sadarbībai ar studentiem no citām augstskolām, iespēja doties studijās un praksē uz ārzemēm (Lielbritānija, Vācija, Beļģija, Somija u.c. ES valstīm) ERASMUS programmu ietvaros.
 • Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem. Starptautiskā Latvijas studiju programmu audita procesā 2012.gadā programma tika atzīta par ilgtspējīgu un ieguva visaugstāko novērtējumu līdzīgu (arhitektūra, būvniecība, plānošana) programmu grupā.
 • Pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija. 

Uzņemšana studiju programmā

 • Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.
 • Pieteikšanās studijām, vieta un termiņš: no 2. līdz 13. jūlijam elektroniski (LU bakalaura studiju absolventiem) vai klātienē LU ĢZZF Rīgā, Alberta ielā 10, 201.kabinetā darba laikos
  • 2., 4., 8., 10 un 12. jūlijā plkst. 9.30-13.00
  • 3., 5., 9. un 11. jūlijā plkst. 14.00- 17.00
 • Iestājpārbaudījumi (iestājpārrunas) —   15.jūlijā pulkst.10.00 LU ĢZZF, Rīgā, Alberta ielā 10, 412.telpā. Līdzi jāņem CV.
 • Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā, balstoties uz konkursa rezultātiem, kas sastāv no izglītības kvalitatīvā raksturojuma (vidējā svērtā atzīme pamatstudijās + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme pamatstudijās) un iestājpārbaudījuma (iestājpārrunu) rezultātiem, ņemot vērā darba pieredzi (ja tāda ir). Darba pieredzes gadījumā pretendentam iestājpārbaudījumā ir papildu nosacījums: pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam (teritoriju un vides plānošana, plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā un kā pamatojumu iesniedzot komisijai dzīves gājuma aprakstu CV.
 • Studiju maksa: Ls 1200 gadā. Studiju programmai ir paredzētas 10 budžeta vietas. Ir iespējama studiju maksas kreditēšana.
 • Reģistrācija: no 16. līdz 19. jūlijam klātienē — 16.un18.jūlijā 14.00-17.00; 17. un 19. jūlijā 9.30-13.00 Alberta ielā 10, 201. telpā.
 • Iesniedzamie dokumenti (reģistrācijas laikā): pieteikuma veidlapa (var saņemt un aizpildīt reģistrācijas vietā); dzīves gājuma apraksts (CV); pases kopija; sekmju izraksta kopija; iepriekšējās izglītības dokumenta kopija, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Raksts publicēts: 04/07/2013

Kontaktpersonas:
Programmas direktors — asoc. prof. Pēteris Šķiņķis
peteris.skinkis@inbox.lv, T  29107612

Programmas koordinatore — Gunta Lukstiņa
gunta.lukstina@lu.lv, T 29188535


Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.