a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Šaoliņas lidojošo mūku teātris

<< Projekti

Šaoliņas lidojošo mūku teātris

Kaut kas no Šanhajas EXPO Latvijas paviljona — ažūrās pagaidu būves gaistošā trausluma, plus varenās ainavas un vietējās kultūras iedvesmota forma, kurā jaušami divi simboli —  kalns un koks, — Austra Mailīša projektētais «vēja turbīnas templis» Šaoliņā, — būve ķīniešu mūku levitācijas izrādēm, paplašinot latviešu arhitektūras robežas tālu uz austrumiem.

Komentāri:

m?ci?: skaisti [25/04/2017 08:44]

Projekts, nenoliedzami, interesants. Var labv?l?gi apskaust Austri un kol??us, kam bijusi izdev?ba rad?t kaut ko tik ?patn?ju (programmas un pas?t?t?ja v?lmju zi??) un tik ?pa? viet?. Latvisku gan tur neko t?du neredzu, bet droi vien jau nevajag ar.


Nils Uiks: malacis [25/04/2017 10:28]

J?, zajebis, ka atradis un realiz?jis ?du iesp?ju.

Droi vien lai o visu realiz?tu, g?jis cauri visda?d?kaj?m mentalit?u ?patn?b?m.


jonis: noliecu galvu... [26/04/2017 11:46]

...nu latviskums un mentalit?te arhitekt?r? ir reti sastopama par?d?ba, kas aj? gad?jum?, ?iet tikai trauc?tu. Kung-fu ??nieu z?nu ?erme?a sp?ju un kult?ras m?c?ba visnota? atz?stama un saska?? ar dabas ainavas dotumiem, ir atrasta lieliska , var?tu teikt harmoniska po?zija. Kad pie mums kas t?ds b?s iesp?jams? Latvieu autori peln?jui pilso?u noliekt?s galvas.


Pirmais bauslis: Re: noliecu galvu... [26/04/2017 13:55]

...tev neb?s citus dievus tur?t man? priek?....


victoria: Re: noliecu galvu... [29/09/2017 16:56]

A.: - [26/04/2017 17:20]

Vien?gais no darbiem, kas "aizies viral" , bet balvu nedab?s. Lai Mail?iem tikpat internacion?ls turpin?jums!


Mi?elis: Re: - [27/04/2017 09:42]

? ir k? reize, kad var?ja tikt izmantotas virtu?l?s realit?tes priekroc?bas, Austrim veidojot iesp?ju apskat?t objektu virtu?li. Mums te bija vesela ros?ba ap virtu?laj?m liet?m, bija pat viens tusi? un ? ir iesp?ja pielietot tehnolo?iju j?gpilni. Un visus grandus no ?rijas var?tu pat izbr?n?t - skat k? t?s lietas notiek Latvij?!

Gr?ti v?rt?t darbu, ja neesi bijis uz vietas. L?dz ar to varb?t darbs var?tu tikt nov?rt?ts k?d? netradicion?l? kategorij?, jo vai ta mums to anan?su un ???u ?l? Darbs ir patie?m ar pasaules elpu un var nov?l?t tikai Austrim un kol??iem turpin?t tikpat augst? l?men?, un tad varb?t b?s k?ds m?s?jais ar? Prickera komp?nij?.

Austri, o darbu vajag reklam?t vis? arhitekt?ras periodikas lauk?, ieguldot mazliet naudi?as un ieinteres?jot visus port?lus, un tad t? lieta aizies.

P?rsteidzoi, ka latviei sp?j realiz?t kaut ko t?du un l?dz ar to prieks un visu cie?u!

M?rti?, varb?t Adres?m is objekts j?iek?auj sav? raid?jum? ar visu tapanas v?sturi pretstatot k?du viet?jo sporta b?vi, piem?ram Murj??us ar kolonn?m sporta z?l??


A.: Re: - [29/04/2017 14:05]

B?sim god?gi ar VR nevienu tagad nep?rsteigsi, dr?z?k liel?an?s ar ?du tehnolo?iju izmantoanu izskat?tos diezgan prof?niska. Pirms ?erties kl?t VR/AR nen?ktu par ?aunu sak?rtot paus pamatus vizu?lajai komunik?cijai ar sabiedr?bu/potenci?lo klientu. Dot pievienoto v?rt?bu un saprast "kap?c m?s komunic?jam & k?ds ir konkr?tais mesids". Par sav?m idej?m ir j?c?n?s! Nevar nomest pap?ru kaudzi uz galda un p?ctam s?dz?ties, ka mani neviens nesaprot. Ja atgrieamies pie m?kiem tad darbs pats sevi reklam? pal?n?m. darbs public?ts jau vismaz 3 respektablos port?los


Mi?elis: Re: - [30/04/2017 14:20]

Var p?rsteigt, ja VR lieto j?gpilni, l?dz im tas viss vair?k atg?dina rota??anos. Glui k? BIM Latvij?. Ir konkr?ta probl?ma - nav iesp?jams Gada skates objekta apmekl?jums, jo atrodas 5000 km att?lum?. Vien?gais risin?jums - VR. K? to izdar?t, lai tas b?tu baud?ms, nevis ies?c?ju pirmais kuc?ns, - cita lieta. Kur Tu esi redz?jis pasaul? j?gpilnu VR lietojumu arhitekt?r?? Iemet l?dzu video. Un kas t?s par trim viet?m, kur projekts public?ts, b?tu pateic?gs par www sait?m.


A.: Re: - [02/05/2017 11:36]

http://www.arc...tis-architects

https://www.de...province-china/

https://www.ig...tis-architects/

Palaik att?stot jaunos projektus standarta paka studij?m ir still images, anim?cija + VR. Vien?gi VR palaik domin? ?da stila ( http://panoram...demovicova.com/ ) a) lai neb?u kvalit?tes zudumi sal?dzinot ar datorsp??u dzin?jiem b) k?dam par to visu ar? j?maks? un esoas 3D sc?nas p?rtaisiet priek teiksim unreal neiet nemaz tik ?tri. Teiksim pasaul? vadoajai arch m?rketinga komp?nijai ir sava VR lapa, bet vi?? ir atrodams tikai viens teikums par pau komp?niju. Pie VR tiek str?d?ts, bet ne viss tiek laists taut?s.


Mi?elis: Re: - [02/05/2017 12:10]

Paldies!


gusts: kaut k?.. [26/04/2017 17:21]

viss jau k?rt?b?, tikai nesaprotu k?p?c is izvirz?ts - latvijas arhitekt?ras gada balvai...


Artis Zvirgzdi? V?ja turb?nas templis [27/04/2017 14:30]

T?s daas rindi?as, kas dotas ikviena raksta ievadam A4D, nereti ir par maz un ar? nemaz ar nav dom?tas tam, lai paustu kaut k?du savu redz?jumu vai v?rt?jumu par projektu. Lai ar? min?ju par latvieu arhitekt?ras ?eogr?fisko robeu paplain?anu, ta?u, protams, nedom?ju, ka latviskuma mekl?ana ir p?r?k b?tiska apl?kojot o projektu.

Par ??nisko projekt? Austris savulaik bija skaisti izteicies Arterritory, - par t?m po?tisk?m metafor?m un atsauc?m ?inas kult??? un dab?, dzenbudism? kalnu un meu, r?sa teras?m, miglu , Lielo m?ri .. Neesmu zin?t?js, bet nu man ?iet, ka ??nieu valoda un kult?ra kopum? ir krietni po?tisk?ka, daudznoz?m?g?ka, sal?dzinot ar m?su, rietmnieku. Un t?p?c dom?ju, ka ar? t?da veida kodi un metaforas ai arhitekt?rai noteikti pal?dz. Ta?u droi vien viet?jiem j?vaic? b?tu..

Ta?u ir citas lietas, ko man liekas interesanti nolas?t aj? b?v?. Kaut ko kas turpina ne tikai paa Austra, bet pla?k, - ar? kaut ko no vi?a t?va dai?rades t?m?m, izvairoties vilkt robeu starp ab?m. Amfite?tra izveidojum? tur jau var ne tikai Seno ?rie?iju, bet ar? latvieu lauku estr?des sajust, katr? zi?? - pieredzi no Meaparka estr?des projekta. Un varb?t v?l t?l?k Ivara Mail?a, kop? ar Juri Pogu un Aigaru Spar?nu veidot? PSRS/Krievijas paviljonam Expo Sevi??, 1992. gad?, kur ar? bija milzu virsma, t?das k? nebeidzamas k?pnes.

Un, protams, koks/mes. Ar? tur pr?t? n?k Ivara Mail?a dekor?cijas dziesmu sv?tkiem, ar? Dik?u estr?dei, - kuros ar biei t?di ?eometriz?ti koka mot?vi, no latvieu ornamentiem atvasin?ti. Tikai laikam arvien bija plakani. eit tas ir k?uvis telpisks, veidojot pabeigtu strukt?ru, citu ?eometriju. Ta?u, re tik un t? kaut kas no latvieu dziesmu sv?tkiem, no Austras koka.

Par to efem?ro, gaistoi a?ro saj?tu jau min?ju ievadrind?s kas to vieno gan ar anhajas Expo, gan ar? cietiem Austra projektiem (R?ga 2014 paviljons, C?su darbi), kur strukt?ras re?is ir tik bl?vs, ka veido it k? apjomu, kas reiz? ir a?rs un it k? gaistos, raisot to po?tisko saj?tu ar? aj? b?v?.


saņemti 13 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.