a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Aicina apspriest divus priekšlikumus

<< Projekti

Aicina apspriest divus priekšlikumus

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā — detaļplānojumam pilsētas centra nomalē un daudzstāvu ēkām Imantā. Abos mājokļu priekšlikumos Rīgai tiek piedāvāta piepilsētnieciska mikrorajonu apbūve.

Komentāri:

ors: suburbia [08/11/2008 12:47]

Apb?ves principi visnota? rakstur?gi mikrorajonu suburbijai. Cerams, ka deta?pl?nojums R?gas centr? to nepie?aus.

Dikti skumji paliek ar? uzl?kojot tos Imantas br?vst?voos tor?us. Nezinu att?st?bas pl?na zon?jumu tai vietai, bet pl?nu veidojot gan bija runas par vis?diem viet?jiem centriem un taml?dz?g?m liet?m. Bet r?d?s, arhitekti un iest?des saprot centru k? vienk?ri augst?kas m?jas. B?tu apak? pla?ks 2-3 st?vu apjoms, kur vis?m t?d?m centra pils?tniecisk?m aktivit?t?m likties - iesp?jams b?tu t?ri j?dz?gs prieklikums.

Bet ite tais divos apakst?vos, r?d?s, parkings, kas v?l vair?k m?ju atrauj no apk?rtnes, nevis veido pils?tvidi. Tai laukum? iepriek, liekas, st?vvietas bija - kur tad tagad visas t?s ma?nas likt? Ne tur Imant? k?das norm?las kafejn?cas, ne veikali, b?rnud?rzi droi vien ar? pietr?kst. Nu ko Imanta ieg?st no ?d?m ?k?m? Tikai vair?k cilv?ku tramvaj?.

Un t?das diem?l jau ir visas jaun?s Imantas (un pa lielam - ar? visas R?ga) augstceltnes. Metropolija, piem?ram, apak? platforma, no kuras izlien tornis, bet apk?rt - asfalt?ti laukumi. Nav nek?du cer?bu, ka R?ga k??s par norm?lu pils?tu, ja mikrorajoni att?st?sies ?di.

Un j?atg?dina - Imant? jau vieni dv??u tor?i ir. Jaun? R?gas trad?cija - b?v?t augst?s m?jas klon?jot pa 2, 4 vai 5 (Solaris, Metropolia, Panorama plaza, Skanstes augstumi) - droi vien ekonomisk?k, bet vai lab?k, to nevar saprast. Un ja par arhitekt?ru - nevienas no jaunaj?m Imantas augstceltn?m nevelk l?dzi t?m 80.gadu sarkanaj?m ?ie?e?u m?j?m.


m?rka??ns: Re: suburbia [08/11/2008 12:47]

Tiei t? - atbilstoi r?gas apb?ves noteikumiem centru izb?ves teritorijas noz?m? augst?kas dz?vojam?s m?jas un attiec?gi liel?ku burzmu, kas triecas vecr?gas virzien?, bet nenodroina piln?gi nek?das sabiedrisku centru paz?mes - univers?lveikalu vai pasta noda?u, piem?ram. Un kamd?? gan lai k?ds to b?v?tu zemes gabal?, kur at?auti 20 st?vi? Var tikai gaid?t, ka k?ds t?lredz?g?ks att?st?t?js to ieb?z?s savas metropolijas 1. st?v?.


a: Re: Re: suburbia [08/11/2008 12:47]

Es domaaju, ka viss ies savu dabisko gaitu - un bez pasta, sporta vai izkalides centriem mees nepaliksim. MIILAIS CILVEEK - par lielveikaliem jau nu vispaar nerunaajot!!! Tie tachu paraadaas pat tuksnesii, skiet.... Kad buus pieprasiijums, buus izdeviigi taadus objektus celt...

kas attiecas par braukshanu Vecriigas virzienaa- cilveeki vienkaarshi dodas uz Saulkrastiem caur centru...un taa jau ir cita teema...


m?rka??ns: Re: Re: Re: suburbia [08/11/2008 12:47]

t?tad viss balst?s uz r?gas iedz?vot?ju, kas ar savu auto brauc no augstceltnes imant? uz lielveikalu tuksnes?. k?da jauka pils?ta san?ks.


a: Re: Re: Re: Re: suburbia [08/11/2008 12:47]

Nu tachu neuztraucies par savien lielveikaliiem vienreiz!!!


kriti?is Gulben?: nesaprotu [08/11/2008 12:47]

atkal tiek dar?ts viss lai pec iespejas apgr?tin?tu sabiedr?bas domas izteikanu.

latviei tom?r ir apbr?nojami deb?la tauta. nepietiek ar politi?iem...

palaik tiek dar?ts viss iesp?jamais, lai apgr?tin?tu inform?cijas-koment?ru iesnieganu.

nu kur pasaul? redz?ts ?ds idiotisms -

"Aptaujas anketas iesp?jams sa?emt un aizpild?tas iesniegt:

RDPAD Klientu apkalpoanas centr? R?g?, Amatu iel? 4 (min?tajos laikos!)

T 67105800

Izskat?ti tiks tikai rakstiski prieklikumi.

a ko dara cilv?ki b?z p?rvietoanas iesp?jam, k? ar? tie, kuri grib ziteikt domas, bet nab R?g?.

kad is sviets beigsies?

kur tad demokr?tija?


augstcelt?u speci?lists: b?vniec?bas stadij?? [08/11/2008 12:47]

Kritiz?u vai koment?u 2 apa?u tor?u projektu.

1. apsveicama ir apa?u formu lietoana. Ta vienm?r, tor?u gad?jum?, organiski iek?aujas vid?. Iesp?jams izbaud?t ar? ar? 360 skatu. is gan var?tu b?t subjekt?vs koment?rs.

2. Interesanti b?tu iev?rt?t pl?nojumus. Tos parasti apa?iem tor?iem ir sareg?ti risin?t. Interesantas parasti ir t?s veitas, kur viens tornis skat?s uz otru.

3. Vai t?s bildes, kas ir nodotas tautas apl?koanai, ir ?ku b?vniec?bas stadij?? Izskatas nepabeigtas. Nu ta k? uz getto nedaudz velk vai ar? k?ds b?tu ?ku pademol?jis. T?s dzeltena kr?sa izskat?s k? apzin?ti iem?l?ta, lai tornis izskat?tos lab?k. Jo nu no arhitekt?ras neka nav. Apa? tornis jau v?l nav arhitekt?ra. Tor?u dizaina principi ats?iras no mazst?vu ?ku principiem. Vai nu tiek dar?ts, kas neb?t ar pau fas?di (tas nu taut? b?tu saukts par FAS?DISMU un profesion?laj?s aprind?s v?rt?ts ar sm?nu) vai ar? ar ?kas nesoaj?m konstukcij?m. Pie?auju, ka Latvij? att?st?tajiem b?tu gr?ti ko neb?t interesantu izdar?t ar nesoo karkasu, d?rdz?bas d??, tad b?tu, kas kvalitat?vs j?dara ar fas?di.

aj? gad?jum? fas?de k? t?da nav. Ir tikai caurumi, kas da??ji aizlipin?ti ar ko neb?t dzeltenu. Var nojaust, ka ir daudz balkonu? Latvij? un pa visu perimetru un dzi?i. Daudz gaismas dz?vok?os neb?s. Vai ari sl?pjamies no p?r?jo blakus esoo augstcelt?u kaimi?iem? Baigu beigas lodijas aizlipin?s ar vis?d?m draz?m, l?dz?gi k? Plavniekos un Zolit?d?. T?da nu ir cilv?ku daba.

4. Tor?i taisni nobeidzas zem?. Vajadz?tu cilv?kiem k?du ainavu iedot. Lai skaisti un interesanti, galu gal? pat?kami. K?du sabiedrisku funkciju ielikt.

5. Ka tad paliek ar autostavviet?m?


Lomberts: tuvpl?ns [08/11/2008 12:47]

Ha haa, kaimi? no viena tor?a pamostoties var?s pastiept roku kaimi?am no otra tor?a un teikt - Labr?t m??o kaimi? :D


augstcelt?u speci?lists: autostavvietas [08/11/2008 12:47]

par tam autostavviet?m.

pasaul? autostavvietas tor?u pamatn?s s?ka likt, jo vienk?ri lielpils?t?s citur to nav kur dar?t. Tas patie?m degrad? vidi. Liel?k?s pils?tas o probl?mu ir apzin?juas, jo sekas ir nov?rojamas dab? un to vairs nedara, jo likumi to neat?auj. Imanta neizskt?s, ka b?tu zemes tr?kums. Ierosinu autostavvietas att?st?t ainaviski. 1 st?va l?men?, vai 2. stavu l?men?, da??ji ieraktu. Atv?rtu pa perimetru. Za?o jumtu pa virsu. Ainaviski un cilv?kiem draudz?gi.

Autoriem vajadz?tu pastud?t piem?rus ?rzem?s.


lelle Re: autostavvietas [08/11/2008 12:47]

Ka reiz arzemes kadu laicinu pavadiju, dzivojot sada apala torni kaut kur pa vidu, skiet 18. vai 22.stava. Bija ari padzila un liela lodzija ar augiem, nekada vaina - katra zina ari blakusesosais tornis labi izskatijas tiesi tapec, ka plana bija regulars aplis, skatiens visai gliti slid tadam garam, nerodas iespaids par nospiedosu speku tiesi aiz loga.

Vakar BBC noskatijos raidijumu, kura tika kritizeta t.s. privatmaju plavu stiepsanas, jo sada horizonala pilsetu attistiba pamatigi noplicina zemi. Ta vieta ka dabai labveligaka tika ierosinata punktveida apbuve visai ieverojama augstuma, vairak ka 50 stavi. Zemes limeni savvala, mazliet augstak gajeju un velocelini. Masinas tika izslegtas, jo torni dzivotu medmasas, petnieki, pasniedzeji, skolotaji (piemers tika radits Oksfordai). Zinama utopija, bet, ja ta padoma, tad torni tomer var saskatit atbalstamas vertibas. Si vieta Imanta atskiriba no citam Riga, ar torniem ir tiri labi sakartota.


augstceltbu speci?lists: Re: Re: autostavvietas [08/11/2008 12:47]

lodij?m nek?da vaina. tikai ar m?ru. pareizi janoform?. nedz?vojam jau dubaij?. 1 vai 2 katram dz?voklim vajadz?tu gan. sav?d?k saj?ta k? b?r?.

no daudz?m probl?m?m m?c?s t?s izdz?vojot.

tor?iem ar nek?da vaina. person?gi atbalstu. dikti feini dz?vot 40 st?v?. var redz?t k? negaisa m?ko?i savelkas p?r pils?tu.

no vizualiz?cij?m gr?ti spriest par projektu, tor?u att?lumiem, pl?niem, stiklojumiem.

Kaut k? ?iet sasteigti izdots 'taut?s'.


Jap.: Re: autostavvietas [08/11/2008 12:47]

Piln?b? piekr?tu, ka ar? priv?tm?ju pakl?js,lai nodroin?tu pilso?us ar mitek?iem k? tas ir amerik?, nav baud?ms, turkl?t tas pa??r lielas teritorijas.

Vidusce? starp tor?iem un priv?tm?j?m ir ?etrst?v?gas ?kas, kuras ar? rada optim?lo ietekmi uz vidi.

Tas protams neizsl?dz minim?l?s dev?s ur tur izvietot pa debesskr?pim. Katr? zi?? ?ds monstrs atdursies pret st?vvietu probl?mu, kuras pavelk pat tr?s st?vos zem zemes.

Veicot rupju kalkul?ciju nevar?s atg?t atpaka? b?v? ieguld?tos l?dzek?us no medm?s?m, p?tniekiem, pasniedz?jiem u.c. p?rdodot iem dz?vok?us. Dz?vok?u cena vienk?ri dubultosies, sal?dzin?jum? ar to gad?jumu, ja ?k?s ir parezd?ta tikai 1 l?me?a st?vvieta.

Bet par arhitekt?ru un t?s deta??m pirmsprojekta stadij? ir p?ragri run?t, jo sevi?i par pl?niem. in? stadij? t?cu runa ir tikai par ?ku novietojumu un augstumiem, vai ne t??


nu ?ka ta?u: Re: Re: autostavvietas [08/11/2008 12:47]

Savuk?rt l?dz 13.augustam tiek pie?emtas atsauksmes par daudzst?vu (no vizualiz?cijas nojauams 26 vai 27 st?vi) dz?vojam?s ?ku Anni?muias bulv?r? Imant?. Projektu apsprieanai nodod SIA Anni?muias nams, bet autori ir Arhitektonika.


Ilm?rs: projekti [08/11/2008 12:47]

Visi tie projekti ir ?oti nesmuki.


e_r_: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Abos projektos tieksme p?c kvadr?tlatiem domin? p?r v?lmi veidot hum?nu un cilv?ka m?rogam atbilstou vidi ap ?k?m.

?kas jau izskat?s piekl?j?gas, bet der?tu s?kum? atrisin?t situ?ciju pils?tb?vnieciski.

Izskat?s, ka abos gad?jumos vai nu tiek p?rk?pti b?vnoteikumi par att?lumiem starp ?k?m, vai ar? tiek pielietota Puj?ta laik? b?vvald? ieviest? saska?oanas sh?ma - ?ka juridiski ir viena, (jo uz viena pagraba vai pamatiem.. vai savienota ar kaut k?du ver?i ... u.t.t )

pat ja izliekamies, ka viss ir oki, probl?ma ''kaimi?, piedod roku'' tiek realiz?ta diezgan izteikta.


maija ezergaile: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Labvakar. At?auos tom?r ?su atbildi - tor?u tuvin?an?s vieta ir p?rdom?ta. Izteikt viedok?us par risin?jumiem, tos neredzot, balst?tus tikai uz pie??mumiem, ka noteikti ir slikti, nav sevi?i korekti. eit public?t? inform?cija ir izteikti pils?tb?vnieciska. L?dz fas?u konkr?tiem risin?jumiem v?l ?oti t?lu.

Taj? pat laik? j?saprot, ka ?das ?kas to att?st?t?jiem, kam pieder viens konkr?ts gruntsgabals, ir komerci?li projekti. Mikrorajona infrastrukt?ras att?st?ba kopum? ir pils?tas att?st?t?ju rok?s.


karl: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Visp?r jau b?tu interesanti uzzin?t, e_r_, k? Tu izt?lojies "hum?nu un cilv?ka m?rogam atbilstou vidi ap ?k?m"... past?sti... A to, tik pam?ci - "vaig t? un it?..."

neesi dom?jis nomain?t profesiju? ?iet, PSEIDO KRITI?A darba pien?kumi Tev padodas lab?k par p?sizpausmes paz?m?m pamatprofesij?!


nietzsche: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

"eit public?t? inform?cija ir izteikti pils?tb?vnieciska..." Kur ir k?di situ?cijas pl?ni, st?vu pl?ni, griezumi, izsau?ojuma anal?zes? R?gas Kurzemes rajona izpilddirekcij? t?di ir apskat?mi?


e_r_: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Visp?r raksta nosaukums ir ''aicina apspriest...'', ko ar? daru.

Kur Tav? koment?r? ir kaut kripata no diskusijas par arhitekt?ru ?


lielupe: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

vai projekta autori var paskaidrot argumentus par labu faktam, ka b?ves iecer?tas anni?muias parka pus?. padomju laiku pils?tb?vniecisk? iecere par anni?muias parku , kuru aptver imantas mikrorajons, nebij pe?ama. pl?n? izskat?s labi, realit?t? parku var?tu uzlabot. varb?t atst?t 'solaris' ?kas ka iz??muma precedentu un projekt?t otrpus anni?muias lokam, nevis p?rveidot parku par dz?vojamo mas?vu? arhitektiem darba, k? zin?ms, pietiek.vismaz obr?d.


maija ezergaile: Re: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

J?, protams.

Ar piebildi: projekta s?kuma stadij?.


pils?tb?vnieks un pl?not?js: Re: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Ezergailes kundzei acimredzami ir maza nojausma ko noz?me pils?tb?vnieciska inform?cija. Nu ja, RTU jau neviens neko sakar?gu aja joma nevar iemac?t. s?d?gas vizualiz?cijas ar 2 nesakar?giem tor?iem saukt par pils?tb?vniecisku inform?ciju, tas b?tu analfabetisms. Varb?t vajag ?rzemju urnalus pa?irst?t, kur vizualiz?cijas, pl?ni, sh?mas, diagrammas... nu t? lai ir skaidrs. kas notiek.


Andis S?lis Re: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Skat pils?tas att?st?bas pl?nu. Padomju laika za?jumi tagad ir iekr?soti centru apb?ves zonas kr?s?s ar 30 st?viem, o jaut?jumu vajadz?ja uzdot RAttPl apsprieanas laik?, tagad ?panieki ar at?jauto 500% intensit?ti ajos st?vvietu m2 ple?os koci?us nest?d?s


kritiz?tajs: Re: Re: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

ko noz?m? projekta s?kuma stadija?

tad ir kaut kas ko r?d?t vai n??

public? 2 nesakar?gus tor?us perspekt?v? un viss. tur ta?u nav ko sabiedriski apspriest un komentet, jo vienk?ri nav ko komonetet, jo nek? nav.

pasvie aklam sunim kaulu....

k?rtejie latvieu analfab?tisma br?numi.

izskat?s ka arhitektiem pascie?asar? vairs nav.


a: Re: Re: Re: Re: LV rullee kvadraatlati ... [08/11/2008 12:47]

Jaa, ja taa palasa, vispaar smaga kritika.... diez vai shie kritizeetaaji ir apskatiijushies piedaavaatos materiaalus.....(ja godiigi, es arii ne un domaaju, ka te publiceetaa info ar' nav pilnaa apjomaa...)

Un par tiem arzemju zurnaaliem - visas taas sheemas un diagrammas ir tikai veids, kaa paraadiit arhitekta domu saprotamu paareejiem cilveekiem, un ja taadas sheemas nav, tas nemaz nenoziimee, ka arhitekts par to nav domaajis ....

varbuut tu, cieniijamais "pilseetbuuvniek un plaanotaaj" ,neesi domaajis.....pameegini - buus jauki!

Ir taads teiciens, ka ikviens ce?s kaut kur ved - shajaa gadiijumaa ce?a gals izbeidzas plavaa.... nu kas tas par sviestu? Buutu labi, ka ce?a galaa buutu saskataams kaads meerkis vai objekts...ne? Un tam noteikti jaabuut augstaakam par apkaarteejaam maajaam vai noziimiigaakam, jo citaadi neiziimeetos tas meerkis....


no apf stud: ? [08/11/2008 12:47]

Vai ir kaut k?di r?mji kuros j?iek?aujas arhitektam, lai pied?v?tu apsprieanu?

No iem jau tikai min?t var...


J?nis Skanis ... [08/11/2008 12:47]

...varb?t var?tu abus augstcelt?u apjomus pa diogn?li nob?d?t vienu pret otru (skat. pievienoto kori?. att?lu), t?d?j?di ieg?stot liel?ku atstarpi starp tor?iem un, skat? no Kleistu ielas, izvair?tos no divu mas?s l?dzv?rt?gu apjomu kompoz?cijas. Interesanta ?iet tor?u gliemen?cas forma, kas pie?auj izmantot kontraposta principu apjomu dialog?. Par?d?s fas?u plak?u vari?cijas - plakan?s fas?u virsmas, vert. komunik?cijas - v?rsum? pret otru torni. Skat? no Anni?muias bulv?ra rodas iespaids, ka is daudzdz?vok?u augstcelt?u komplekss, sav? apak?jo st?vu lakoniskaj? piesl?gum? zemei un bulv?ra lokam, konflikt? ar esoaj?m g?j?ju un transporta pl?sm?m (skat . Anni?muias un Dammes ielas krustojum? topo?s "Metropolia" p?d?j?s augstceltnes izvietojumu). Iesp?jams, to var?tu risin?t ?kas atb?dot nost?k no bulv?ra loka un 1./2. st. salied?juma "landscap'?" izvietojot sabiedrisku funkciju, autost?vvietas. Mani saj?smin?tu, ja Anni?muias parka raksturs tiktu patapin?ts ?ompleksa ?ener?laj? pl?n?, dz?ot robeu starp parka teritoriju un degrad?to, bulv?rim pieguloo, laukumu tr?c?gajiem "uzfriin?jumiem".

... ir v?rt?gi, ja ieceres skice t?s tapanas agr?naj? stad?j? sp?j rosin?t izt?li un pozit?vu domu apmai?u!


?: Re: ... [08/11/2008 12:47]

Dom?, vi?iem pietiek vietas tai zemesgabal?, lai t? var?tu b?d?t tos apjomus gan pa diogn?li, gan ar? prom no ielas?


J?nis Skanis Re: Re: ... [08/11/2008 12:47]

... iesp?jams, ja pie?auj insol?cijas koncepcija, to var risin?t tor?us izvietojot spogu?att?l? (skat. no putna lidojuma) ??


ors: cits projekts blakus [08/11/2008 12:47]

Cits pied?v?jums, pl?nots pavisam net?lu no iem tor?iem:

http://www.rdp...e.php?id=84966

Lai ar? bild?tes mazas, tom?r ?emot kl?t v?l pl?nu, nojauams, ka ?ka gan stipri vair?k dotu Imantai, k? divi jauni tor?i.

Ir atpaz?stams t?ds Berl?nes IBA piesitiens, bet tas noteikti nav tas slikt?kais. Dr?z?k tiei otr?di. Skaidri nodal?ta ielas publisk? telpa un iekpagalms. Pagalmu gan laikam stipri trauc? t? Lattelekom ?ka. Viesn?ca un b?rnud?rzs m?ju dara tikai lab?ku. Pirmaj? st?v? Kleistu ielas pus? ar? var?ja neb?t dz?vok?i, bet kas cits, m?ja un apkaime tikai ieg?tu.

Katr? zi??, is prieklikums daudz v?rt?g?ks, k? visi citi Imantas jaunie projekti kop?.


IMANTA: bilde [08/11/2008 12:47]

NOV?LU AUTORIEM PAIEM DZ?VOT ?DOS "SKRUNDAS LOKATOROS" UN V?LU VEIKSMI BIZNES?.


Q: Re: bilde [08/11/2008 12:47]

LABAAK MAN NOVEELI... AUTORIEM JAU IR, KUR DZIIVOT (CIK ZINU)...!


Ausma Skuji?a: par tor?iem [08/11/2008 12:47]

Iesaku izlas?t internet? ARCHITECTURE WEEK N344 01.08.2007.


Pandora Jewelry Outlet: Pandora Jewelry Outlet [06/10/2017 04:28]

It really is covered with buckskin http://www.yee...2stores.us.com/ for great moisture manage and possesses a good comfort and ease curved memory http://www.pandora-outlets.us/ foam foot bed. With simply a number of shoelaces upon all sides, this specific shoe has the ability to continue being exact same via http://www.clarks-shoes.org/ typical footwear, nevertheless provides the many comfort and ease you realized from your area of expertise convenience http://www.yeezy350v2boost.us/ shoe. That shoe comes in black leather-based.Menomfort shoes for gentlemen incorporate costume, every http://www.eccoshoes.org.uk/ day and also running shoes, together with new sandals.For a nice, easy every day convenience shoe, look at Clarks Trend Journey. http://www.coa...fficial.us.com/ Most of these casual slip-on loafers respectable and offer best comfort and ease. The particular full-grain leather http://www.pan...jewelry.us.com/ upper is quickly damaged throughout. It's punctured specifics of which keep the shoe inhaling. You will get this kind of shoe http://www.ultraboost.org/ on and off quite easily, thanks to the elastic goring upon http://www.nike-vapormax.us.com/ either sides in the shoe. It has a modification user profile heel kicker, any concave back heel along with toe-off service which enables you have by http://www.ral...nsaleuk.org.uk/ far the most vitality from a shoe with every phase. It really is obtainable in http://www.nikeairmax2018.us/ dark and chocolates nubuck.Another casual type may be the males Northfield by Rockport. This specific relaxed lace-up shoe http://www.kat...tlet-online.us/ is definitely purposeful face to face and appearance excellent next also. The full-grain http://www.mic...fficial.us.com/ natural leather second offers four-hole shoelaces for any cosy in shape. It is kinetic air flow soft cushions your toes http://www.ral...e-store.us.com/ whilst keep your oxygen relocating on the bottom. It is padded collar http://www.mic...andbags.in.net/ along with dialect help alleviate problems with bruises. Eventually, your plastic Avoi main lessens shock.


saņemti 34 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...


Drošības kods (aizpildiet pēc tam, kad komentārs jau uzrakstīts).

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.